Billede

Som grundejer med arealer ud til veje, fortove, stier og pladser, skal du holde din egen beplantning, herunder hække, helt på din egen grund året rundt. Træer og buske må dog gerne rage ind på vejarealet, blot grenene er så højt oppe, at man kan passere uden gener. I byområder med gadelys skal beplantningen beskæres, så der ikke skygges ud på vej, sti eller fortov, mens læhegn og anden beplantning langs vejene udenfor byerne, også skal klippes ind til skel. Ved at fjerne udgåede træer, undgås risikoen for at de vælter ud på vejen og i værste fald forårsager en trafikulykke.

Bemærk, at der i lokalplan vedrørende din grund, kan være bestemt noget andet.

Træer og buske på private arealer langs vejene (både offentlige kommuneveje og private fællesveje) skal beskæres, så de ikke kommer ud over skel og er til gene for færdslen. Hvis beplantningen har bredt sig ud over vejanlægget er det ikke kun til gene for de forbipasserende, men også for trafiksikkerheden, belysningen, beredskab og renovationskøretøjer mv.

Træer og buske skal beskæres således at:

Fortove og kørebaner skal kunne bruges i fuld bredde. Hække og buske skal derfor klippes tilbage til skellinjen.

Frihøjden over kørebanen skal være mindst 4,2 m.

Frihøjden over fortov, cykelstier og rabatter skal væres mindst. 2,75 m. Dog gælder frihøjden over kørebanen også for den nærmeste meter ud over kørebanekanten.

Skellinjen ligger typisk ved bagkanten af elskabe, lysmaster, vejskilte mv.

Lov om offentlige veje §87
Stk. 1 Vejmyndigheden kan, når vejens vedligeholdelse eller hensynet til færdslen gør det nødvendigt, kræve træer og anden beplantning på, over, ved og i vejareal fjernet, nedskåret, opstammet eller studset.
Stk. 2. Vejmyndigheden kan lade arbejdet udføre for ejerens regning, hvis vejmyndighedens krav efter stk. 1 ikke efterkommes inden for en fastsat frist.

 

Lov om private fællesveje §61
Stk. 2 Når det er nødvendigt af hensyn til vejens istandsættelse eller til færdslen, kan kommunalbestyrelsen kræve træer og anden beplantning på, i eller over en privatfællesvej fjernet, nedskåret, opstammet eller studset.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen kan påbyde den enkelte grundejer, ud for hvis ejendom beplantningen er placeret, eller fra hvis ejendom beplantningen stammer, at udføre et arbejde, jf. stk. 2. Hvis et sådant påbud ikke efterkommes inden for den fastsatte frist, kan kommunalbestyrelsen lade arbejdet udføre for den pågældendes regning.

Læs også: Hegn og et godt naboskab