-fra ejendomme til private fællesveje og offentlige veje

Ny indkørsel (overkørsel) eller udvidelse af indkørsel
Hvis du ønsker en ny indkørsel eller udvide en eksisterende indkørsel fra vejen og ind til grunden, skal du søge kommunen om tilladelse jf. Privatvejsloven og Vejloven.

Kommunen skal som vejmyndighed altid godkende nye indkørsler og ændring af de eksisterende.

Ved anlæg af ny indkørsel eller udvidelse af en eksisterende er der nogle krav, som gælder både på private fællesveje og offentlige veje.

Som udgangspunkt gælder:

  • Kommunen giver kun tilladelse til, at der etableres én indkørsel til hver matrikel
  • Hvis der allerede er en indkørsel, skal den fjernes
  • Der gives normalt kun tilladelse til enten en overkørsel på tre meter eller en dobbelt overkørsel på 5 meter bred.
  • Hvis man ønsker plads til fx. 3 biler på grunden, må fordelingen ske inde på grunden
  • Indkørslen skal holde en vis afstand til lygtepæle og el-skabe for at undgå påkørsel
  • Du skal undersøge, om der er tinglyste servitutter, eller om der er krav til adgangsforholdene i lokalplanen
  • Indkørslen udføres som de øvrige indkørsler på vejen.

Alt arbejde på offentlige veje og private fællesveje udføres og betales af grundejeren selv.

Vi skal vurdere, om det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at anlægge en indkørsel på stedet.
Er oversigtsforholdene i orden? Hvordan ligger den i forhold til vejkryds? Skal der udføres fx. 2 asfaltramper på grund af cykelsti?

Ansøgningen om ny overkørsel skal indeholde en beskrivelse af det påtænkte arbejde samt en skitsetegning med mål, hvor det tydeligt fremgår, hvor overkørslen ønskes placeret, med mål f.eks. i forhold til skel mod nabogrund eller anden fast genstand.

Såfremt det ikke er grundejer der ansøger, men anden part på vegne af grundejeren, skal der med ansøgningen fremsendes en fuldmagt fra ejeren. Hvis der er en eksisterende overkørsel, som skal nedlægges, meddeles dette sammen med ansøgningen.

Annette Frederiksen af@fanoe.dk 76 660 648