Esbjerg Havn har lavet en 3D-model som en del af en udstilling, som viser projektet. Modellen er nu udstillet i Borgerservice på Fanø Rådhuset. Alle er velkommen

Esbjerg Havn ønsker at foretage en udvidelse af havnen. Udvidelsen sker som etape 5 og 6 hhv. øst og syd for den seneste udvidelse af Østhavnen. Etape 5 etableres som en forlængelse mod øst, og etape 6 etableres som en ø syd for den eksisterende Østhavn og forbundet med etape 5 via en bro. Arealet, som projektet omfatter, er på ca. 1,0 mio. m2 og etableres ved opfyld på søterritoriet.

Planlægningen for havneudvidelsen sker på baggrund af Lov om planlægning (Planloven) og Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (Miljøvurderingsloven).

Der skal udarbejdes en lokalplan for anlægget og et kommuneplantillæg, som fastlægger rammer i kommuneplanen for arealet.

Lokalplan og kommuneplantillæg for projektområdet er omfattet af miljøvurderingsloven. Esbjerg Kommune har afgjort, at plangrundlaget skal miljøvurderes.

Esbjerg Kommune og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i samråd med bygherren desuden vurderet, at projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 1 nr. 8a, 8b og 29 med baggrund i, at der foretages en udvidelse af et eksisterende miljøvurderingspligtigt anlæg. Der skal derfor også gennemføres en miljøvurdering af anlæggets virkning på miljøet. Miljøvurderingen af projektet vil danne grundlag for en senere § 25-tilladelse til projektet.

Da der indholdsmæssigt er store sammenfald mellem miljøvurderingen af plangrundlaget og af projektet udarbejdes der én samlet miljøkonsekvensrapport for det samlede projekt og på vegne af begge ansvarlige myndigheder. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har myndighedsansvaret for etableringen af anlæggene på søterritoriet, mens Esbjerg Kommune har myndighedsansvaret for den senere brug af havnen. Fanø Kommune er allerede blevet og vil naturligvis fortsat blive inddraget i processen som en berørt myndighed.

Esbjerg Kommune har indledt en planlægnings- og miljøvurderingsproces med indkaldelse af forslag, ideer mv. i en 5 ugers debatperiode fra den 14. marts til den 18. april 2018, iht. planlovens § 23c og miljøvurderingslovens § 32 og § 35.
Har du bemærkninger, så skriv til: Esbjerg Kommune, Plan, Torvegade 74, 6700 Esbjerg eller til plan@esbjergkommune.dk senest den 18.04.2018. Husk at mærke kuverten/e-mailen med sagsnr: 17/15918.

For yderligere information: