Offentligt udbud af matr. nr. 34c, 70e, 70x Rindby By, Nordby beliggende ved Storetoft, 6720 Fanø


Fanø Kommune udbyder hermed et areal på i alt 23.687 m2 ved Storetoft i Nordby.

Arealerne udgøres af matr. nr. 34c Rindby By på 11.619m2 samt matr. nr. 70e Rindby By på 11.113 m2 samt matr. nr. 70x Rindby By på 955 m2. Alle arealerne er inkl. vejareal, og er omfattet af lokalplan nr. 86 Boligområde vest for Storetoft i Nordby.

Ifølge lokalplanen skal området anvendes til boligformål med tilhørende fællesarealer under størst mulig hensyntagen til eksisterende natur.

Mindsteprisen på jorden er fastsat til 140 kr. pr. m2 inkl. moms og eksklusiv geotekniske undersøgelser, byggemodning og diverse tilslutningsafgifter. Købesummen betales kontant på overtagelsesdagen.

Der er foretaget geotekniske undersøgelser på en del af grunden som viser, at en del af denne, vil kræve pilotering og ekstra fundering. Der resterer stadig geotekniske undersøgeler af resten af grunden, som byder selv vil være ansvarlig for.

Der er til salget knyttet særlige vilkår, idet byder er forpligtet til, at opføre 16 almennyttige boliger på grunden.

Salget kan tidligst ske, når der er forløbet 14 dage fra den 4. december 2017, som er første annonceringsdag.

Er der efter udbudsperioden flere interesserede i arealerne, vil der blive foretaget en samlet vurdering af de indkomne bud på grundlag af de anførte kriterier.

På grunden vil der blive tinglyst en deklaration om byggepligt indenfor 2 år, og forbud mod videresalg i ubebygget stand.

Salget sker efter indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Heraf skal særligt fremhæves, at Fanø Kommune ikke er forpligtet til at antage de indkomne tilbud eller sælge til den udbudte pris.

Købstilbud, skal være skriftligt, og skal være Fanø Kommune i hænde sendes tirsdag den 19. december 2017 kl. 12.00. Sammen med købstilbud fremsendes skitseforslag og tidsplan for byggeriet.

Udbudsmateriale indeholdende tilbudsblanket, salgsvilkår og geoteknisk rapport kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø på tlf. 76 660 603, eller på mail raadhuset@fanoe.dk