Forslag til regulativ for husholdningsaffald sendes i offentlig høring

Fanø Kommune sender forslag til regulativ for husholdningsaffald i offentlig høring. Stigende krav til miljø og arbejdsmiljø medfører behov for en række ændringer. Opsummeret i væsentligste træk betyder forslaget til regulativet:

1. at samtlige husstande og sommerhuse fremover skal sortere organisk affald (madrester, madaffald mm) i adskilte beholdere (se note)

2. at husholdningerne fremover skal have 2 affaldsbeholdere i stedet for en. En til organisk affald og en til restaffald (se note)

3. at vægtbasseret afregning af affald bortfalder (se note)

4. at 2 eller flere naboer kan gå sammen om beholdere (se note)

5. at sommerhusejere frit kan vælge, om de ønsker beholdere ved sommerhuset, eller selv ønsker at bringe affaldet til en af miljøstationerne (se note)

6. at affaldsbeholderne tømmes hver 14. dag (se note)

7. at ordning med fortovsindsamling af glas, metal og papir ophører og erstattes med bringeordning til miljøstationerne (se note)

8. at der fremover bliver mulighed for at få hentet husstandens mindre mængder farligt affald, maling, batterier, småt elektronik mm. (se note)

9. at papiraffaldssække udgår (se note)

10. at der forsøges etableret flere miljøstationer på Fanø. (se note)

Høringsperioden er 4 uger fra offentliggørelsen på Fanø Kommunes hjemmeside.

Har du bemærkninger eller ændringsforslag til Fanø Kommunes forslag til regulativ for husholdningsaffald skal de indsendes skriftligt til Fanø Byråd, Plan og Udvikling, Rådhuset, Skolevej 5-7, 6720 Fanø, eller pr. e-mail: raadhuset@fanoe.dk - senest den 22. marts. 2017.

Note til Høringstekst

Forslag til regulativ for husholdningsaffald kan læses her