Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til ændrede nedsivningsforhold fra et fritidshus på en hede på Fanø

Esbjerg Kommune har efter § 65, stk. 3, jf. § 3 i naturbeskyttelsesloven med­delt dispensation til at ændre en sivebrønd til et lovligt nedsivningsanlæg  på matr.nr. 278a, Rindby By, Nordby. Ejendommen ligger Albuevej 39, Fanø.

Afgørelsen kan hentes her som PDF.

Der er ret til aktindsigt efter reglerne i lov om aktindsigt i miljøoplysninger, forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Visse organisationer samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage over afgørelsen. Klagen skal være indgivet til klageportalen senest den 31. januar 2017.

Spørgsmål til afgørelsen
Henvendelse – herunder spørgsmål om klageberettigelse – kan rettes til biolog Peer Kammer Hansen på tlf.nr. 76165129.

Brug af klageportalen
En eventuel klage skal indgives via Klageportalen. På forsiden af www.nmkn.dk er der et link til Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom man plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal man betale et gebyr på kr. 500. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Fritagelse for brug af klageportalen
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Esbjerg Kommune. Anmodningen sendes så vidt muligt elektronisk til miljo@esbjergkommune.dk eller pr. brev til Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg.

Esbjerg Kommune videresender herefter din anmodning til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Tilbagebetaling af gebyr
Gebyret kan tilbagebetales af Natur- og Miljøklagenævnet, hvis

  1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

  2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

  3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Retssag
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er bekendtgjort af kommunen. Såfremt der indgives klage til Natur- og Miljøklagenævnet er fristen for et evt. sagsanlæg 6 måneder fra datoen for klagenævnets afgørelse.