Borgermøde

Fanø Kommune afholder borgermøde om ny affaldsplan og regulativ for husholdningsaffald torsdag den 19. maj 2016 kl. 19 på Fanø Skole.

En ny affaldsplan sendes i høring fra den 13. maj til 8. juli 2016. Et nyt regulativ for husholdningsaffald sendes i høring fra den 13. maj til 10. juni 2016. I den anledning indbyder Fanø Kommune til et borgermøde.

Program
Velkomst v/ formand for Erhvervs, natur- og teknikudvalget Kristine Kaas Krog
Oplæg om ”Danmark uden affald” – Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 v/ Alan Sørensen, Miljøstyrelsen
Oplæg om forslag til affaldsplan og husholdningsregulativ i Fanø Kommune v/ formand Kristine Kaas Krog
Spørgsmål fra salen
Afslutning og den videre proces v/ formand Kristine Kaas Krog

Temaer i den nye affaldsplan:
Mere effektiv indsamling af ressourcer i husholdningsaffaldet

I 2018 skal alle i Fanø Kommune have adgang til at sortere de mest almindelige affaldstyper i nærheden af boligen, sommerhuset eller virksomheden. Det skal være nemt at sortere affaldet, uanset om man bor eller driver virksomhed på Fanø eller blot gæster øen.

Vi vil derfor...

 1. Indføre flere fraktioner på genbrugspladsen. Det er lavt hængende frugter, som vi umiddelbart kan høste og dette vil også i sig selv motivere til bedre sortering hos borgerne, da de kan se at deres arbejde ikke er forgæves.

 2. Udbygge et antal miljøstationer til at være supermiljøstationer med underjordiske beholdere og der opstilles flere miljøstationer til brug for både lokale og turister – erfaringer fra andre kommuner viser, at jo længere der er imellem miljøstationerne jo mindre bliver de brugt.

 3. Indføre en ekstra affaldsbeholder hos alle husholdninger og sommerhuse til organisk affald. Forskellige undersøgelser viser, at op til 47% af indholdet i skraldespanden er organisk affald og det er derfor en vigtig ressource, der i dag er uudnyttet. Det er samtidig meget vigtigt at understrege over for sommerhusejere og gæster at kompostering i sommerhusområderne ikke er ønskværdigt, da vores særlige natur ikke skal ændres i form af mere næringsrig jord.

 4. Fortsætte fortovsindsamlingen og udvide denne med yderligere fraktioner – i første omgang plast.

 5. Fortsætte med den vægtbaserede løsning på restaffaldet og udvide denne til at omfatte sommerhusområderne.

 6. Som Kommunal arbejdsplads gå foran og viser det gode eksempel ved at indføre indendørs og udendørs affaldsfraktioner, der har pligt til at benytte kommunens henteordning for dagrenovation, henteordning for genanvendelige affaldstyper og genbrugspladsordningen, som er en bringeordning.

Fokus på affaldsforebyggelse
Det organiske fra restauranter, overnatningssteder, institutioner og dagligvarehandel er en delmængde af det dagrenovationslignende affald. Det udgør i dag en ressource, som primært forbrændes og kun i mindre omfang udnyttes til kompostering eller anden optimal udnyttelse af ressourcen. Dette ønsker vi at sætte fokus på i Fanø Kommune.

Vi vil ligeledes gerne udbrede kendskabet til og ejerskabet for affaldsforebyggelse i form af forskellige initiativer.

Vi vil derfor...

 1. Optimere yderligere på sorteringen af erhvervsaffald – blandt andet ved indførsel af flere fraktioner på genbrugspladsen

 2. Fokusere på madspil i samarbejde med restauranter – dette kunne være i form af kurser i samarbejde med restauratører, hvor fastboende og gæster inspireres til minimering af madspil.

 3. Fokusere på madspil i dagligvarebutikkerne ved at gå i dialog med de lokale butikker om emner som næsten udløbne varer, minimering af emballage i frugt & grønt- samt delikatesseafdelingerne med mere.

 4. Undersøge mulighederne for at etablere en byttecentral på genbrugspladsen evt. i samarbejde med en forening, for at opfordre til genbrug og up-cycling.

Fokus på indsamling af elektronikaffald
Elektronikaffald indeholder en lang række værdifulde råstoffer som for eksempel sjældne jordarter, metaller og andre kritiske grundstoffer som indium, gallium og kobolt. Disse er ofte svære at erstatte, og vi har ikke ubegrænset adgang til dem. En lang række af de mere almindelige metaller som kobber, zink og tin findes også i en begrænset mængde.

En øget genanvendelse af disse værdifulde ressourcer er derfor en fordel for miljøet, da det er langt mindre miljø- og klimamæssigt belastende at genanvende metallerne frem for at udvinde ressourcerne ved minedrift. Minedrift kan have store negative miljømæssige konsekvenser og medfører desuden et stort energiforbrug.

Vi vil derfor...

 1. Indsamle småt elektronik og batterier ved husstandene

 2. Fokusere på indsamling af elektronikaffald fra kommunes egne institutioner.

 3. Informere mere om, hvad elektronikaffald kan blive til hvis det genavendes og hvad det gør ved miljøet, hvis det ikke bliver genanvendt.

Fokus på involvering af og bedre kommunikation til borgere, gæster og erhverv.
De bedste løsninger udvikles i fællesskab og det er kun ved kontinuerligt fokus og dialog at optimal genanvendelse og affaldsforebyggelse kan opnås.

Vi vil derfor...

 1. Igangsætte en omfattende kampagne for oplysning af borgere, erhverv og sommerhusejere om affaldssortering – herunder hvordan vi sortere og hvor det afleveres.

 2. Udarbejde ”best practise eksempler” på affaldsfaktionssystemer, som de kan etablere indenfor i boligen, i virksomheden eller sommerhuset.

 3. Inkludere sommerhusudlejningsbureauerne i kampagnen, da de kender sommerhusejere og lejere allerbedst. De kan evt. også støtte op om afhentning af sorteret, men ikke afleveret affald, via deres rengøringspartner.

 4. Indføre en sms-ordning med information om hvornår fortovsindsamlingen foregår, således at brugen af denne ordning udbredes.

 5. Kontinuerligt uddanne personalet på genbrugspladsen, så de altid er i stand til at yde den bedste service for private og erhvervsdrivende.

 6. Undersøge muligheden for at tilbyde åbent hus på genbrugspladsen hvor borgere, erhvervsdrivende og gæster kan få en rundvisning og en forklaring af hvor vigtigt det er, at vi hjælpes ad med sorteringen og dermed optimerer genanvendelsen.

 7. Løbende lave brugerundersøgelser blandt brugerne af genbrugspladsen i forhold til aspekter som fraktion, service, åbningstider og andre ønsker.

 8. Undersøge muligheden for at lave en film i samarbejde med TV Fanø om hvordan sortering i køkkenet ser ud i praksis.

 9. Indgå i samarbejder med andre kommuner og onlinetjenester som www.affald.dk

 10. , således at institutioner og skolen kan finde materialer om sortering og genanvendelse.

 11. Opfordre pædagoger og undervisere til at lave arrangementer for øens børn og unge i indsamling af affald og genbrug af materialer – dette kunne eksempelvis munde ud i salg af produkter eller kunstudstillinger med videre.

 12. Udarbejde en underside på kommunens hjemmeside, der samler alle information om affaldsordninger, best practice, materialer, nyttige links med videre, så det bliver nemt for borgerne at finde inspiration og hjælp. 

Fokus på sortering i det offentlige rum
Fanø kommune ønsker visuelt at signalere bæredygtig turisme i Nationalpark Vadehavet og UNESCOs Verdensarv.

Vi vil derfor...

 1. Etablere affaldsfraktioner i de kommunale skraldespande, som findes på gaden (glas, papir, plast, metal, rest). Dette vil ikke være nyt for langt størstedelen af vores gæster, der kommer fra Tyskland, hvor dette har været normen i mange år.

 2. Sikre der er nok skraldespande, således at folk visuelt opfordres til at holde Fanø ren.