Høring - Forslag til lokalplan nr. 116

Fanø Byråd vedtog den 18.04.2016 at fremlægge Forslag til lokalplan nr. 116 – Fritidshuse på Halen i offentlig høring.

I eksisterende lokalplan nr. 72 gives der ingen udvidelsesmuligheder for bebyggelser under 30 m2, mens bebyggelser over 30 m2 som udgangspunkt kan udvides til op til 75 m2. Byrådet ønsker dog at bebyggelser under 30 m2 også skal have en mulighed for mindre udvidelser. Formålet med nærværende lokalplan er derfor at give denne mulighed for en sådan mindre udvidelse til de 3 berørte ejendomme. For at sikre hensynet til interesserne og de landskabelige og naturmæssige værdier i området, fastsættes en række bestemmelser, der skal sikre at disse hensyn ikke tilsidesættes i væsentligt omfang.

Lokalplanen har til formål:

at sikre mulighed for udskiftning, udvidelse eller ombygning af eksisterende fritidshuse, og
at områdets anvendelse til naturområde med spredt fritidsbebyggelse med mulighed for ekstensiv jordbrugsmæssig udnyttelse fastholdes,      
at sikre at der ikke opføres flere bygninger,
at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser, der sikrer fritidshusenes kulturhistoriske værdi og sikrer at de natur- og landskabelige interesser der er i området ikke tilsidesættes,
at sikre, at de ubebyggede arealer henligger som naturgrunde,
at aflyse lokalplan nr. 72 for det område som lokalplan nr. 116 omfatter
at der fremover kun er en samlet bebyggelse for hver matrikel
at sikre de bevaringsværdige kulturhistoriske spor i landskabet

Retsvirkninger
Lokalplanforslaget har den foreløbige retsvirkning, at ejendomme indenfor lokalplanområdet ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Her kan planerne ses
Du kan se planforslaget samt screeningen for miljøvurderingspligt her:
Forslag til lokalplan nr. 116 (link til Plansystem.dk)

Forslaget er fremlagt på Nordby Bibliotek, Stadionvej 17, Sønderho Bibliotek, Landevejen 41 og Rådhuset, Skolevej 5-7.

fra den 4. maj 2016 til og med den 1. juli 2016

Din mulighed
Har du bemærkninger eller ændringsforslag til lokalplanforslaget skal de indsendes skriftligt til Fanø Byråd, Plan og Udvikling, Rådhuset, Skolevej 5-7, 6720 Fanø, eller pr. e-mail: raadhuset@fanoe.dk senest den 1. juli 2016

Miljøvurdering
Fanø Kommune har gennemført en screening af planforslagene. På den baggrund har kommunen besluttet, at planforslagene ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til Lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer. Afgørelsen er begrundet med at lokalplanens virkeliggørelse ikke skønnes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Klagevejledning til miljøvurdering
Afgørelsen kan jf. Planlovens § 58 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, f.eks. procedurer der ikke er overholdt eller manglende bestemmelser. Du kan ikke klage over planens indhold.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk  Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Fanø Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Fanø Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagen skal være modtaget hos Fanø Kommune inden 4 uger efter den dag, denne annonce er offentliggjort på Fanø Kommunes hjemmeside, dvs. fra den 4. maj 2016.

Natur- og Miljøklagenævnet afgør sagen og kan bestemme, om projektet skal sættes i stå, mens klagen behandles.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Fanø Kommune. Fanø Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene senest 6 måneder efter den dag, afgørelsen er meddelt, jf. Planlovens § 62, stk. 1. Udgifter i forbindelse med dette afholdes af den, der indgiver sagen eller efter domstolens afgørelse.