Fanø Byråd vedtog den 31.05.2016 at fremlægge Forslag til lokalplan nr. 115 – Boligområde ved Vesternasen og kommuneplantillæg nr.5 til kommuneplan 2013 i offentlig høring

Med Kommuneplantillægget ønsker Byrådet at ændre rammebestemmelserne for ramme 1.B.15 så en del af området også kan benyttes til udslagsbane for golf og så der kan bygges i 2 etager.

Med lokalplanen ønsker Byrådet at etablere et attraktivt nyt boligområde, hvor arkitekturen er moderne, men hvor farver og materialer forholder sig diskret til omkringliggende landskabet. Det er byrådets ønske at styrke Fanø som bosætnings kommune med attraktive byggegrunde, der ligge centralt i forhold til færge, bycenter og skole samtidig med at de ligger med udblik til det åbne landskab og Vadehavet.

Lokalplanen har bl.a. til formål:

  • at fastlægge områdets anvendelse til helårsbeboelse,
  • at sikre attraktive boliger med udsigt til omkringliggende landskab og Vadehavet fra flest mulige boliger,
  • at sikre, at udnyttelsen af lokalplanområdet sker i respekt for nærliggende naturområde og hedeareal.
  • at sikre fælles arealer til ophold og leg,
  • at sikre bebyggelse via farver og materialevalg fremstår diskret i forhold til kysten og det omkringliggende landskab,
  • at åbne mulighed for moderne arkitektur,

Retsvirkninger
Lokalplanforslaget har den foreløbige retsvirkning, at ejendomme indenfor lokalplanområdet ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Her kan planerne ses
Du kan se planforslagene samt screeningen for miljøvurderingspligt her:

Forslagene er fremlagt på Nordby Bibliotek, Stadionvej 17, Sønderho Bibliotek, Landevejen 41 og Rådhuset, Skolevej 5-7 fra den 6. juni 2016 til og med den 1. august 2016.

Din mulighed
Har du bemærkninger eller ændringsforslag til planforslagene skal de indsendes skriftligt til Fanø Byråd, Plan og Byg, Rådhuset, Skolevej 5-7, 6720 Fanø, eller pr. e-mail: raadhuset@fanoe.dk senest den 1. august 2016

Miljøvurdering
Fanø Kommune har gennemført en screening af planforslagene, miljøvurderingen kan læses bagerst i planforslagene. På den baggrund har kommunen besluttet, at planforslagene ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til Lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer. Afgørelsen er begrundet med at planenernes virkeliggørelse ikke skønnes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Klagevejledning til miljøvurdering
Afgørelsen kan jf. Planlovens § 58 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, f.eks. procedurer der ikke er overholdt eller manglende bestemmelser. Du kan ikke klage over planens indhold.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Fanø Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Fanø Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagen skal være modtaget hos Fanø Kommune inden 4 uger efter den dag, denne annonce er offentliggjort på Fanø Kommunes hjemmeside, dvs. fra den 4. juli 2016.

Natur- og Miljøklagenævnet afgør sagen og kan bestemme, om projektet skal sættes i stå, mens klagen behandles.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Fanø Kommune. Fanø Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene senest 6 måneder efter den dag, afgørelsen er meddelt, jf. Planlovens § 62, stk. 1. Udgifter i forbindelse med dette afholdes af den, der indgiver sagen eller efter domstolens afgørelse.