Fanø Byråd vedtog den 18. januar 2016 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 112 – Sognehus ved Nordby Kirke i offentlig høring.

Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for opførelse af et nyt sognehus i tilknytning Nordby Kirke.

Lokalplanforslaget har til formål

at       sikre at området kan anvendes til sognehus med funktioner til kirkens drift og virke,

at       sikre at ny bebyggelse opføres og placeres, så det underordner sig kirkebygningen, og materialerne følger stedets tradition,

at       sikre bebyggelsen opføres i overensstemmelse med Fredningsnævnets vilkår i deres dispensation til bebyggelsen.

Retsvirkninger
Lokalplanforslaget har den foreløbige retsvirkning, at ejendomme indenfor lokalplanområdet ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Her kan planerne ses
Du kan se planforslag samt screeninger for miljøvurderingspligt her: Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 112
Forslaget er fremlagt på Nordby Bibliotek, Stadionvej 17, Sønderho Bibliotek, Landevejen 41 og Rådhuset, Skolevej 5-7.

Fra den 4. februar 2016 til og med den 31. marts 2016.

Din mulighed
Har du bemærkninger eller ændringsforslag til lokalplanforslaget og/eller kommuneplantillægget, skal de indsendes skriftligt til Fanø Byråd, Plan og Udvikling, Rådhuset, Skolevej 5-7, 6720 Fanø, eller pr. e-mail: raadhuset@fanoe.dk senest den 31. marts 2016.

Miljøvurdering
Fanø Kommune har gennemført en screening af planforslagene. På den baggrund har kommunen besluttet, at planforslagene ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til Lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer. Afgørelsen er begrundet med at lokalplanens virkeliggørelse ikke skønnes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Klagevejledning til miljøvurdering
Afgørelsen kan jf. Planlovens § 58 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, f.eks. procedurer der ikke er overholdt eller manglende bestemmelser. Du kan ikke klage over planens indhold.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk  Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Fanø Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Fanø Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagen skal være modtaget hos Fanø Kommune inden 4 uger efter den dag, denne annonce er offentliggjort på Fanø Kommunes hjemmeside, dvs. fra den 3. marts 2016

Natur- og Miljøklagenævnet afgør sagen og kan bestemme, om projektet skal sættes i stå, mens klagen behandles.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Fanø Kommune. Fanø Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene senest 6 måneder efter den dag, afgørelsen er meddelt, jf. Planlovens § 62, stk. 1. Udgifter i forbindelse med dette afholdes af den, der indgiver sagen eller efter domstolens afgørelse.