Separat kloakering af området Nørre Nytoft ved Vesternasen – Udvidelse af kloakopland nr.1.5

Fanø Byråd vedtog den 31.05.2016 at sende forslag om tillæg nr. 1 til spildevandsplan i offentlig høring.

Ændringen medføre at områdets tagvand,  i stedet for at nedsive på den enkelte grund, ledes via regnvandsledninger og grøfter til et forsinkelsesbassin som etableres med overløb til eksisterende grøfter/regnvandsledning, hvorfra det ledes eller pumpes ud i havet.

Tillægget kan læses her: Forslag om tillæg nr. 1 til spildevandsplan

Din mulighed
Har du bemærkninger eller ændringsforslag til planforslagene skal de indsendes skriftligt til Fanø Byråd, Plan og Byg, Rådhuset, Skolevej 5-7, 6720 Fanø, eller pr. e-mail: raadhuset@fanoe.dk senest den 1. august 2016

Miljøvurdering
Fanø Kommune har gennemført en samlet screening af lokalplan115, Kommuneplantillæg nr5 og Spildevandstillæg nr. 1, miljøvurderingen kan læses bagerst i planforslagene. På den baggrund har kommunen besluttet, at planforslagene ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til Lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer. Afgørelsen er begrundet med at planenernes virkeliggørelse ikke skønnes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Klagevejledning til miljøvurdering
Afgørelsen kan jf. Planlovens § 58 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, f.eks. procedurer der ikke er overholdt eller manglende bestemmelser. Du kan ikke klage over planens indhold.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Fanø Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Fanø Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagen skal være modtaget hos Fanø Kommune inden 4 uger efter den dag, denne annonce er offentliggjort på Fanø Kommunes hjemmeside, dvs. fra den 4. juli 2016.

Natur- og Miljøklagenævnet afgør sagen og kan bestemme, om projektet skal sættes i stå, mens klagen behandles.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Fanø Kommune. Fanø Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene senest 6 måneder efter den dag, afgørelsen er meddelt, jf. Planlovens § 62, stk. 1. Udgifter i forbindelse med dette afholdes af den, der indgiver sagen eller efter domstolens afgørelse.