I Finansloven er der afsat 1 mia. kr. årligt til, at styrke kommunernes arbejde med en værdig ældrepleje. Fanø Kommunes andel er 876.000 kr.

Af Finansloven fremgår det:

"At ældre borgere skal have mulighed for at fortsætte med at leve det liv, den ældre ønsker, med størst mulig selvbestemmelse. Plejen og omsorgen skal tage udgangspunkt i den enkelte ældres behov, så den enkelte kan leve et værdigt liv".

På den baggrund skal kommunerne udarbejde en værdighedspolitik, hvor de overordnede værdier og prioriteringer beskrives. Der er følgende krav til værdighedspolitikken og midlernes anvendelse fremadrettet:

  1. Kommunen skal formulere en værdighedspolitik, der understøtter arbejdet med at sikre værdighed i forhold til følgende (minimum) områder: livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring samt en værdig død.

  2. Der formuleres en redegørelse, hvor anvendelsen af midlerne specificeres.

  3. Den første værdighedspolitik skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Politikken skal offentliggøres på kommunens hjemmeside senest 1.juli 2016. Derudover skal kommunalbestyrelsen udarbejde redegørelser for midlernes anvendelse i 2017, 2018 og 2019.

Fanø Kommune har udarbejdet et udkast til en værdighedspolitik. Værdighedspolitikken er et bud på, hvordan vi kan sikre værdighed for ældre borgere i Fanø Kommune.

Udkastet sendes nu ud i offentlig høring, så har du bemærkninger eller ændringsforslag til Værdighedspolitikken, skal de indsendes skriftligt til Fanø Kommune, Velfærdsforvaltningen, Skolevej 5-7, 6720 Fanø, digital post eller pr. e-mail til  bgmsn@fanoe.dk. Høringssvaret bedes fremsendt senest den 01.05.2016

Læs udkast til Værdighedspolitikken