Der kan foretages en opgradering af Vesternasen og Batterivej samt ny vejforbindelse i Nordby uden at Esbjerg kommune forinden laver et kommuneplantillæg med en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM) efter Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) (bek nr. 1832 af 16/12/2015) i medfør af lov om planlægning (lovbek. nr. 1529 af 23/11/2015).

Afgørelsen af, at projektet ikke er VVM-pligtigt, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter reglerne i planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, af miljøministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber den 26. september 2016 (4 uger efter offentliggørelsen).

Afgørelser efter Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (bek nr. 1184 af 06/11/2014) kan jf. Planloven (lovbek. nr. 1529 af 23/11/2015) inden 6 måneder fra meddelelsesdato indbringes til domstolsafgørelse.

Yderligere oplysninger kan fås hos René Nygaard Antvorskov, Plan, Esbjerg Kommune tlf. 7616 1371, rna@esbjergkommune.dk.

Afgørelse fra Esbjerg Kommune

Væsentlighedsvurdering