Indkaldelse af idéer og forslag – i forbindelse med forslag til Kommuneplantillæg for erhvervsområde i rammeområde 5.E.1

Fanø Byråd ønsker, at der kan tilbydes erhvervsgrunde til mindre virksomheder der ønsker at etablere sig på øen. Derfor har Fanø kommune igangsat planlægningen af et erhvervsområde ved Storetoft. Der har i kommuneplanen, siden 2009, været udlagt et erhvervsområde ved Storetoft.

På baggrund af en konkret henvendelse fra en grundejer der ønsker at udstykke erhvervsgrunde i området er planarbejdet igangsat.

I den forbindelse udsendte Fanø kommune i dec. 2015 et høringsbrev til ejerne inden for det område der er udlagt til erhverv i Kommuneplan 2013. Brevet havde til formål at undersøge interessen for udarbejdelse af en lokalplan i området.

På baggrund af bemærkningerne fra høringen, en løbende dialog med ansøgeren og forvaltningens vurdering af de reelle muligheder for at skabe nye erhvervsgrunde i området; blev det på Økonomi og planudvalgsmødet d. 15.08.2016 besluttet at arbejde videre med forvaltningens forslag, som kan ses herunder, til en rammeændring for erhvervsområdet.

Denne ændring af arealanvendelsen forudsætter en ændring af Kommuneplan 2013 med et tillæg.

Fanø Kommune ønsker med denne skrivelse, at indkalde idéer og forslag for den kommende planlægning - i perioden fra den 8. september til den 6. oktober 2016.

Fanø Kommune ønsker at give mulighed at placere erhvervsområdet bag den eksisterende bebyggelse ud til Storetoft og Nybyvej med adgang fra Postvejen via Kirkevejen og Storetoft. Det er Fanø kommunes intention, at der skal arbejdes med et bufferområde/plantebælte mod rideskolen i Nord og Sommerhusområdet mod Vest.
Eksisterende udlagt rammeområde 5.E.1Høring i fire uger
Ønskerne om en ændret arealanvendelse og tilpasning af rammeområdernes afgrænsning er så væsentlige, at Fanø Kommune spørger grundejere, naboer og andre interessenter om idéer og forslag inden Fanø Kommune udarbejder et kommuneplantillæg, jævnfør Planlovens § 23c.

Hvis du har nogen bemærkninger til ændringerne, skal du skrive til Fanø Kommune i perioden fra den 8. september til den 6. oktober 2016. Du kan skrive til kommunen på mailadressen raadhuset@fanoe.dk, eller du kan bruge kommunens postadresse Fanø Kommune, Skolevej5-7, 6720 Nordby.

Fortsat planlægning og høring
Hvis Fanø Kommune vælger at fortsætte med planlægningen for erhvervsområdet, vil Fanø Kommune senere udsende endnu en offentlig høring. Denne gang vil du se et forslag til en lokalplan og et forslag til kommuneplantillæg. I lokalplanforslaget kan du se hvilke bestemmelser Fanø Kommune foreslår, skal gælde for fremtidigt byggeri på grundene. Du vil få mindst 8 uger til at kommentere på planforslagene.