Der er på nærmere angivne vilkår meddelt landzonetilladelse til følgende:

Fanø Kommune har meddelt tilladelse til opførelse af 129 m2 anneks / pool hus heraf 16 m2 indbygget udhus samt 20 m2 overdækket areal, på ejendommen Postvejen 7 A, Rindby, 6720 Fanø.

Der kan klages over afgørelsen inden 4 uger fra mandag den 22. august 2016, sidste frist er således mandag den 19. september 2016 kl. 23.59.

Sagen er fremlagt i Fanø Kommune, Borgerservice, Skolevej 5-7, 6720 Fanø.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyr for klage er kr. 500,00.

Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En klage skal således være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

En klage skal indgives via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal man betale et gebyr på kr. 500. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

www.nmkn.dk kan klager finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og e-mailadresser til supportfunktionen i Natur- og Miljøklagenævnet.