Der er på nærmere angivne vilkår meddelt landzonetilladelse til følgende:

Fanø Kommune har meddelt tilladelse til etablering af ferielejlighed på 1. sal af en overflødiggjort landbrugsbygning, matr.nr. 51 a, Rindby By, Nordby, beliggende Sønder Storetoft 2, 6720 Fanø.

Der kan klages over afgørelsen inden 4 uger fra torsdag den 14. april 2016, sidste frist er således torsdag den 12. maj 2016 kl. 23.59.

Sagen er fremlagt i Fanø Kommune, Borgerservice, Skolevej 5-7, 6720 Fanø.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyr for klage er kr. 500,00.

Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En klage skal således være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

En klage skal indgives via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal man betale et gebyr på kr. 500. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

www.nmkn.dk kan klager finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og e-mailadresser til supportfunktionen i Natur- og Miljøklagenævnet.