Der er på nærmere angivne vilkår meddelt landzonetilladelse til følgende:

Fanø Kommune har meddelt tilladelse til opførelse af et vindfang på 6,5 m2 på matr.nr. 50 a Rindby By, Nordby, beliggende Storetoft 34, 6720 Fanø.

Der kan klages over afgørelsen inden 4 uger fra mandag den 7. november 2016, sidste frist er således mandag den 5. december 2016 kl. 23.59.

Sagen er fremslag i Fanø Kommune, Borgerservice, Skolevej 5-7, 6720 Fanø.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyr for klage er kr. 500,00.

Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En klage skal således være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen (det vil sige, at klager kar godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

En klage skal indgives via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal man betale et gebyr på kr. 500,00. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

På www.nmkn.dk kan klager finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, "spørgsmål og svar" samt telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i Natur- og Miljøklagenævnet