Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til naturpleje

Esbjerg Kommune har efter § 65, stk. 3, jf. § 3 i naturbeskyttelsesloven meddelt dispensation til hegning, afgræsning og rydning af vedplanter inden for fire områder omkring Sønderho Strand. Ejendommen ligger på matr. nr. 300, 308a og 308d, Sønderho By, Sønderho.

Afgørelsen kan hentes her som PDF 

Der er ret til aktindsigt efter reglerne i lov om aktindsigt i miljøoplysninger, forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Visse organisationer samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage over afgørelsen. Klagen skal være indgivet til klageportalen senest den 19. maj 2016.

Læs mere: Esbjerg Kommunes hjemmeside