Sønderho Havn i offentlig høring

Kystdirektoratet sender i dag VVM-redegørelsen for uddybning af sejlrenden ved Sønderho Havn i offentlig høring. Efter høringsperiodens udløb 1. september 2016 vil Kystdirektoratet træffe endelig afgørelse i sagen på baggrund af de modtagne høringssvar.

Fanø Kommune har søgt om en 10-årig tilladelse til uddybning og vedligeholdelse af tidevandsrenden ved Sønderho Havn. I den 10-årige periode vil man holde øje med tilsandingen, antallet af både, der benytter havnen og virkningen på fuglelivet. Der forventes en positiv virkning på ynglefuglene, fordi renden vil afskære rævens adgang til Keldsand.

Formand for Sønderho Havn Støtteforening Anders Bjerrum udtaler: ”Det er en stor dag for os, der kæmper for at få genetableret den tilsandede Sønderho Havn. Vi har arbejdet med projektet i 5 år. I dag kan vi offentliggøre en VVM rapport, der viser, at projektet kan gennemføres uden nogen negative virkninger på naturen, hverken på naturtyper, fugle eller sæler i området”.

VVM rapporten har koster 650.000 kr. plus en stor mængde frivilligt arbejde. Forundersøgelserne er sponsoreret af A P Møller Fonden, Fanø Sparekasse, Fanø Kommune, Villemoes Holding og foreningens medlemmer.

Selve uddybningen af sejlrenden vil koste 5 mio. kr. Foreningen har beregnet, at udgiften vil være tjent ind efter 8 år i form af en forøgelse af områdets rekreative værdi, som vil komme turisterhvervet til gode. Foreningen forventer at man kan skaffe finansieringen fra private fonde.

Fanø Kommune og Sønderho Havn Støtteforening håber at arbejdet med uddybning af sejlrenden kan starte i efteråret 2017, så havnen kan være klar i maj 2018.

Vil du vide mere: Sønderho Havn – genetablering af indsejlingen