Esbjerg Kommune har efter vandforsyningslovens §§ 20 & 21 meddelt tilladelse til ændret benyttelse af boring DGU 130.1540 fra markvanding til dyrevand. Den endelig tilladelse omfatter indvinding af 1.000 m3 grundvand pr. år fra DGU 130.1540 til dyrevand på Søndre Storetoft 5, Rindby, 6720 Fanø.

Afgørelsen kan hentes her som PDF: Endelig tilladelse

Der er ret til aktindsigt efter reglerne i lov om aktindsigt i miljøoplysninger, forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Visse organisationer samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage over afgørelsen. Klagen skal være indgivet til klageportalen senest den 26. september 2016.

VVM
Det vurderes, at det ansøgte ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er således ikke pligt til at udarbejde et kommuneplantillæg med en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (BEK nr. 1654 af 27/12/2013) jf. lov om planlægning (LBK nr. 587 af 27/05/2013).

Der kan ligeledes klages over VVM afgørelsen. Klagen over VVM afgørelsen skal være indgivet til klageportalen senest den 26. september 2016.

Spørgsmål til afgørelsen
Yderligere oplysninger kan fås hos Bodil Sejer Natur & Vandmiljø, tlf. 7616 5137.

Brug af klageportalen
En eventuel klage skal indgives via Klageportalen. På forsiden af www.nmkn.dk er der et link til Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom man plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal man betale et gebyr på kr. 500. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Fritagelse for brug af Klageportalen
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Esbjerg Kommune. Anmodningen sendes så vidt muligt elektronisk til miljo@esbjergkommune.dk eller pr. brev til Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg.

Esbjerg Kommune videresender herefter din anmodning til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Tilbagebetaling af gebyr
Gebyret kan tilbagebetales af Natur- og Miljøklagenævnet, hvis

  1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

  2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

  3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Retssag
Afgørelser efter Vandforsyningsloven kan indbringes til domstolsafgørelse senest 6 måneder efter offentliggørelses dato.

Afgørelser efter lov om planlægning (VVM-afgørelser) kan indbringes til domstolsafgørelse inden 6 måneder efter, at afgørelsen er bekendtgjort af kommunen. Såfremt der indgives klage til Natur- og Miljøklagenævnet er fristen for et evt. sagsanlæg 6 måneder fra datoen for klagenævnets afgørelse.