Esbjerg Kommune har meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1 til udledning af grundvand fra grundvandssænkning fra kloakarbejde, Store Klit, Rindby

Udledningen sker på matr.nr. 51ae Rindby By, Nordby

Der er ret til aktindsigt efter reglerne i lov om aktindsigt i miljøoplysninger, forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Visse organisationer samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage over afgørelsen. Klagen skal være indgivet til klageportalen senest den 3. marts 2016.

Læs mere: Esbjerg Kommunes hjemmeside
Læs mere: Afgørelsen i pdf udgave