Vedtagelse af lokalplan 114

Fanø Byråd har den 14. december 2015 endeligt vedtaget lokalplan nr. 114 – Boligområde ved Spelmanns Toft.

Lokalplanen er vedtaget uden ændringer i forhold til forslaget.

Formål
Planen har til formål, at sikre et område med helårsbeboelse og mulighed for både tæt-lav og åben-lav bebyggelse og at udnyttelsen af området sker i respekt for de nærliggende naturområder og hedearealer

Retsvirkninger
Lokalplanens retsvirkninger træder i kraft fra denne annonces dato, hvorefter ejendomme inden for området kun må udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte.

Klagevejledning
Planen kan jf. Planlovens § 58 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige du kan klage over procedurer der ikke er overholdt eller manglende hjemmel til at træffe afgørelserne. Du kan ikke klage over planens indhold. Natur- og Miljøklagenævnet afgør sagen og kan bestemme, om projektet skal sættes i stå, mens klagen behandles.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklage-nævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Fanø Kommune.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Fanø Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Fanø Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort, jf. Planlovens § 60.

Inden 6 måneder efter offentliggørelsen kan afgørelsen indbringes for domstolene, jf. Planlovens § 62. Udgifter i forbindelse med dette afholdes af den, der indgiver sagen eller efter domstolens afgørelse.

Andre oplysninger
Planen er indberettet i PlanDK og er offentlig tilgængelig på Fanø Rådhus, Skolevej 5-7, Nordby, 6720 Fanø, inden for almindelig åbningstid. Planen kan også ses på www.fanoe.dk  under fanebladet Borger – Byg og Bolig eller direkte på dette link:

Lokalplan 114: Plansystem.dk Lokalplan 114

Oplysning om planens vedtagelse vil blive fremsendt til offentlige myndigheder samt personer, institutioner og andre, der tidligere har modtaget forslaget eller rettidigt gjort indsigelse mod dette.