Fanø Byråd har den 29. august 2016 endeligt vedtaget:

 • Kommuneplantillæg nr. 5 til kommuneplan 2013
 • Spildevandstillæg nr. 1 til spildevandsplan 2015-19
 •  Lokalplan 115- Boligområde ved Vesternasen

Med Kommuneplantillægget ønsker Byrådet at ændre rammebestemmelserne for ramme 1.B.15 så en del af området også kan benyttes til udslagsbane for golf og så der kan bygges ved fremtidig lokalplanlægning kan bygges i 2 etager.

Med lokalplanen ønsker Byrådet at etablere et attraktivt nyt boligområde, hvor arkitekturen er moderne, men hvor farver og materialer forholder sig diskret til omkringliggende landskabet. Det er byrådets ønske at styrke Fanø som bosætnings kommune med attraktive byggegrunde, der ligge centralt i forhold til færge, bycenter og skole samtidig med at de ligger med udblik til det åbne landskab og Vadehavet.

Med Spildevandstillægget ønsker Byrådet at området skal separat kloakeres.

Planforslagene har været i offentlig høring i 8 uger, hvor der har været mulighed for at komme med bemærkninger til forslagene. Resumé og vurdering af bemærkningerne kan læses her

Ændringer i forhold til forslagene
Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 og tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2015-19 er vedtaget uden ændringer i forhold til de forslag der har været i offentlig høring.

Lokalplan 115 er ændret på følgende punkter:

 • De 2 nordligste matrikler er udtaget af lokalplanområdet og lokalplanen er konsekvensrettet her efter.
  Endelig vedtaget områdeafgræsning
  Endelig vedtaget områdeafgræsning
  Lokalplanforslagets områdeafgræsning
  Lokalplanforslagets områdeafgræsning
 • I lokalplanens redegørelse under afsnittet støjkonsekvenszone er støjbelastningen rettet fra55 dB til 65 dB.
 • I lokalplanens redegørelse er afsnittet om støj er sætningen ”Støjniveauet ved nybyggeri jf. Miljøstyrelsens vejledning om støj fra skydebaner må ikke overstige 50 dB” slettet
 • I lokalplanen er tilføjet et kortbilag 3 som viser oprindelig terrænhøjde og der er føjet et forklarende afsnit om bebyggelsens højder til redegørelsen.
 • Terrænhøjden er konsekvensrettet fra 4 m DVRF90 til 3,8-4,0 m DVR90 i beskrivelsen og der er tilskrevet en bestemmelse om terræn § 7.1 Terrænet i delområde A, B og C2 hæves til kote 3,8-4,0. m DVR90

Retsvirkninger
Planerne er gældende fra offentliggørelsesdatoen d. 8. september, hvorefter ejendomme inden for området kun må udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte.

Plandokumenterne kan læses på Fanø kommunes hjemmeside eller ved at klikke nedenfor:                

Klagevejledning
Planerne kan jf. Planlovens § 58 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige du kan klage over procedurer der ikke er overholdt eller manglende hjemmel til at træffe afgørelserne. Du kan ikke klage over planernes indhold. Natur- og Miljøklagenævnet afgør sagen og kan bestemme, om projektet skal sættes i stå, mens klagen behandles.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklage-nævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.  Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Fanø Kommune.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Fanø Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr.. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Fanø Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber d. 8. oktober 2016, 4 uger efter at vedtagelsen af planerne er offentligt bekendtgjort, jf. Planlovens § 60.

Inden 6 måneder efter offentliggørelsen kan afgørelsen indbringes for domstolene, jf. Planlovens § 62. Udgifter i forbindelse med dette afholdes af den, der indgiver sagen eller efter domstolens afgørelse.

Andre oplysninger
Planerne er indberettet i PlanDK og er offentlig tilgængelig på Fanø Rådhus, Skolevej 5-7, Nordby, 6720 Fanø, inden for almindelig åbningstid.

Oplysning om planernes vedtagelse vil blive fremsendt til offentlige myndigheder samt personer, institutioner og andre, der tidligere har modtaget forslagene eller rettidigt gjort indsigelse mod dette.