Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan 112 –Sognehus i nordby

Fanø Byråd har den 17. maj 2016 endeligt vedtaget Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 samt lokalplan nr. 112 – Sognehus i Nordby.

Formål
Planerne har til formål, at skabe mulighed for opførelse af et nyt sognehus i tilknytning Nordby Kirke.

Ændringer i forhold til forslagene
De indkomne bemærkninger har ikke medført ændringer i Kommuneplantillæg eller lokalplan.

Retsvirkninger
Lokalplanens retsvirkninger træder i kraft fra denne annonces dato, hvorefter ejendomme inden for området kun må udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte.

Klagevejledning 
Planerne kan jf. Planlovens § 58 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige du kan klage over procedurer der ikke er overholdt eller manglende hjemmel til at træffe afgørelserne. Du kan ikke klage over planernes indhold. Natur- og Miljøklagenævnet afgør sagen og kan bestemme, om projektet skal sættes i stå, mens klagen behandles.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklage-nævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Fanø Kommune.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Fanø Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Fanø Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort, jf. Planlovens § 60.

Inden 6 måneder efter offentliggørelsen kan afgørelsen indbringes for domstolene, jf. Planlovens § 62. Udgifter i forbindelse med dette afholdes af den, der indgiver sagen eller efter domstolens afgørelse.

Andre oplysninger
Planerne er indberettet i PlansystemDK og er offentlig tilgængelig på Fanø Rådhus, Skolevej 5-7, Nordby, 6720 Fanø, inden for almindelig åbningstid. Planerne  kan også ses på www.fanoe.dk  under fanebladet Borger – Byg og Bolig eller direkte på dette link:

Læs mere:
Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Lokalplan 112 – Sognehus i Nordby

Oplysning om planernes vedtagelse vil blive fremsendt til offentlige myndigheder samt personer, institutioner og andre, der tidligere har modtaget forslagene eller rettidigt gjort indsigelse mod dette.