Ved indgåelse af konstitueringsaftalen, forpligtiger aftaleparterne, Fanø Lokalliste, Socialdemokraterne og Venstre, sig til i den kommende byrådsperiode, at samarbejde bredt og søge indgåelse af brede forlig.

Arbejdet i det nye byråd videreføres med udgangspunkt i det vedtagne budgetforlig for 2014.

Fra 2015 og frem søges der tilvejebragt et større overskud på den kommunale drift. Målet er minimum et driftsoverskud på 1,5 % af de samlede skatte indtægter i 2015. Fra 2016 og frem fastsættes målet til minimum 2 %. Herigennem sikres Fanøs fremtid som selvstændig kommune.

Der søges gennemført en politik der øger stigningstakten i skattegrundlaget, primært med fokus på tilflytning og forøgelse af antal turister.

Under ovenstående forudsætning er det målsætningen, at det nuværende høje serviceniveau skal bevares.

Der iværksættes snarest tiltag til forbedring af samarbejdet med hele Fanøs erhvervsliv og andre interessenter.

Fanø Kommune vil arbejde for, at den kommende udpegning af Nationalpark Vadehavet som Verdensarvsområde, i øget grad bringes i spil, i forhold til markedsføring og erhvervsudvikling.

Markedsføringen af Fanø intensiveres gennem en målrettet indsats.

Der skal sættes fokus på infrastrukturen med henblik på forbedring af den kollektive busdrift, færgen og IT.

Der gennemføres en beregning af de faktiske omkostninger ved færgedriften ud fra samme princip som ved et kontrol bud i en udbudsforretning.

Ved vakance i direktion eller ledergruppe søges Fanø Kommunes ledelsesstruktur omorganiseret med henblik på optimering.

Der arbejdes på en omorganisering af de administrative områder der henhører under Erhverv-, Natur- og Teknikudvalget, med henblik på at borgere og virksomheder, sikres en hurtig og kompetent sagsbehandling.

Det sikres at borgere og virksomheder på Fanø oplever en imødekommende og kompetent sagsbehandling. Der fastsættes tidsfrister for sagsbehandling på alle borgernærer områder. Der arbejdes på optimering af arbejdsforholdende for Fanø Kommunes medarbejdere, som et middel til at nå målet.

Åbenhed, imødekommenhed og service skal være nøgleord for Fanø Kommune. Alle referater fra politiske møder skal være tilgængelig på kommunens hjemmeside. Ligeledes skal bilag til dagsordner i Byråd og Udvalg være åbne for offentligheden.

Der udarbejdes en udviklingsplan for stranden. Der beskrives hvilke områder der kan benyttes til aktiviteter samt hvilke der skal plejes. Dele af stranden søges gjort tilgængelig for alle befolkningsgrupper.

Fra byrådsperiodens start indarbejdes en planlægning, der sikrer at alle vedtagne politikker i kommunen, årligt bringes til drøftelse og evt. justering, i de respektive udvalg.

Vedligehold af kommunale bygninger og anlæg opprioriteres. Der udarbejdes vedligeholdelsesplaner der er tilgængelig på Fanø Kommunes hjemmeside. Under forudsætning af et tilstrækkeligt økonomisk råderum prioriteres byforskønnelse fortsat højt.

Fanø Kommune tager initiativ til, at undersøge og understøtte mulighederne for, at der igen bliver skabt indendørs svømme- og bade faciliteter på Fanø. Kommunen vil ligeledes understøtte andre initiativer, der kan virke aktivitetsfremmende.

Fanø Kommune vil have fokus på, at sikre sine borgere mod følgevirkningerne af eventuelle klimaforandringer, herunder beredskab og diger.

Ovenstående principper er tiltrådt af parterne bag konstitueringsaftale indgået den 20. november 2013.