Dekorativ billede af børn der leger  Dekorativ billede af børn omkring et bål  Dekorativ billede af børn på stranden

Fanø kommunes Dagpasning består af 3 institutioner. Den kommunale dagpleje, Fanø børnehave og den aldersintegrerede institution Odden.

Dagplejen har 5 dagplejere og er normeret til 17 dagplejebørn. Dagplejen har fælles lokaler på Vangled 32, hvor de mødes jævnligt.

Det enkelte dagplejehjem står til rådighed 48 timer pr. uge i tidsrummet:
mandag til torsdag kl. 6.30 – 17.00, fredag kl. 6.30 – 16.00

Leder: Marianne Bjørnskov
Telefon: 40 24 78 35
E-mail:bgbkmb@fanoe.dk

Fælles Lokaler for dagplejen:
Vangled 32
6720 Fanø

Hjemmeside: Dagplejen

Odden er en aldersintegreret institution, som er opdelt i aldersintegrerede grupper.

Bakskuld: ca. 12 børn i alderen 0-6 år
Tusindfryd: ca. 12 børn i alderen 0-2 år
Solsikken: ca. 12 børn i alderen 0-2 år
Spirerne: ca.10 børn i alderen 2-3 år
Gajerne: ca. 15 børn i hver årgang - i alderen 3 og 4 år
Troldebo: ca. 15 børn i alderen 5-6 år

Vi synes selv, at vi har de mest fantastiske rammer både inden- og udendørs. Dette gælder både i Nordby og i gruppen Bakskuld, som har en helt unik beliggenhed i Sønderho.
Vurder selv ved at tage et kik rundt i Odden.

Vuggestueafdelingen
indeholder 2 aldersintegrerede grupper med børn i alderen ½ år til 3 år. Der er ca. 12-13 børn på hver stue.

Børnehaveafdelingen
er funktionsopdelt, hvilket betyder at afdelingen er indrettet med forskellige funktioner så som:

 •  Motoriksal
 •  scenerum
 •  Tumlerum
 •  Bygge/bil rum
 •  Dukkekrog
 •  Udklædningsrum
 •  Førskolerum
 •  Ude – og indeværksted m.m.

Børnene er mellem 3-6 år og der er på nuværende tidspunkt mellem 7-20 børn pr. årgang. Der er tilknyttet primærpædagoger til hver årgang, så vi sikrer, at komme omkring og har fokus på hvert enkelt barn.

Og et kik indenfor i gruppen Bakskuld.

Bakskuld
er vores aldersintegrerede gruppe, som har en unik beliggenhed i Sønderho, Fanøs sydligste by.

Åbningstider:

Odden har åbent 6.30-17.00 hverdage
Der er mulighed for at få pasning fra kl. 6.00. Dette kræver dog, at der varsles 4 døgn før og at pasningsbehovet skyldes, at man skal på arbejde.

Bakskuld har åbent mandag til torsdag 8-16.15, fredag 8-15.15

Der er mulighed for at få pasning fra kl. 6.45. Dette kræver dog, at der varsles 4 døgn før og at pasningsbehovet skyldes, at man skal på arbejde.

Bakskuld er beliggende, Kåvervej 27, Sønderho, 6720 Fanø.

Alle Oddens grupper arbejder ud fra samme pædagogiske grundlag.

Læs meget mere om dette i vores børnesyn, værdier, læreplaner, årsplan samt i velkomstfolderen, som også beskriver hverdagen i de enkelte grupper. Dette finder du på Oddens hjemmeside - klik her

Vi vil meget gerne have besøg af Jer og husk at tage børnene med. I bedes blot ringe til os forinden og aftale en tid på tlf.nr: 40 24 78 35 eller 76 660 628.

Souschef: Marianne Bjørnskov Lyngsøe
Email: bgbkmb@fanoe.dk
Tlf: 40 24 78 35                

 

Hjemmeside: Odden

 

Fanø Børnehave er en selvejende institution med en grundnormering på 33 børn, i alderen 3 år til skolestart. Børnehaven ligger i naturskønne omgivelser, som vi boltrer os i flere timer dagligt. Vores læreplan er bygget op omkring de 6 overordnede læringsmål, samt de 5 principper, der er udarbejdet at vores forældrevalgte bestyrelse.

Vores målsætning er, i samarbejde med forældre, at skabe trygge rammer og et miljø, hvor børnene enkeltvis og i gruppen kan udvikle sig til selvstændige, sociale, kreative og nysgerrige mennesker.

Børnehaven er inddelt i 3 grupper:
Brumbasserne 3-4 årige
Græshopperne: 4-5 årige
Højskolen: 5 årige-skolestart.

Har I behov for pasning fra kl. 6.00, er dette muligt blot i melder det 4 dage før. Udvidet pasning skal være grundet forældrenes arbejde.”

Fanø Børnehave
Æ Hjøwervej 4
Nordby
6720 Fanø

Åbningstid: mandag til torsdag kl. 6.30 - 17.00, fredag dog kl. 6.30 - 16.00

Leder: Solveig Ganderup, bgfbsg@fanoe.dk, tlf 75 16 24 23 / 21323621

Hjemmeside: Fanø Børnehave

     

 

Pasningstilbud

Har I som forældre et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, så har I mulighed for et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i dagpleje, vuggestue eller børnehave og tilskud til fleksibel pasning.

Dokumentation for arbejdsbetinget pasningsbehov

Begge forældre (eller samlevende) skal have et arbejdsgiverdokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddets almindelige åbningstid med mindre du er enlig forsørger.

Eks.: far er offshore i 14 dage og mor har aften eller nattevagter i samme periode. Begge forældre har ikke mulighed for selv at passe barnet og deres arbejdstimer ligger uden for daginstitutionens åbningstid.

Du skal indsende en oversigt over det reelle pasningsbehov i daginstitutionens deltidsmodul, herunder komme/gå tider samt en oversigt over den fleksible passers timer uden for daginstitutionens åbningstid. Oversigt for en 8 ugers periode skal løbende sendes til sikkerpost@fanoe.dk, att: Anne Bak og senest 1. måned forinden.

Fanø Kommune vil løbende lave stikprøver ift. om dokumentationen, som er afgivet i forbindelse med ansøgningen om kombinationstilbuddet, er korrekte.

Kombinationstilbuddets timetal

Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige dagtilbuddenes åbningstid. Åbningstiden er i 2018 i Fanø Kommune 52,5 timer om ugen i børnehave eller vuggestue og 48 timer om ugen i dagpleje.

Den fleksible pasning skal have et omfang på minimum 10 timer om ugen. Det kan maksimum have et omfang på 42,5 timer om ugen i kombination med vuggestue eller børnehave og maksimum 38 timer om ugen i kombination med dagpleje. Der kan kun ydes tilskud til fleksibel pasning i tidsrummet uden for det kommunale dagtilbuds åbningstid.

Timerne opgøres over en periode på 4 uger og du skal indsende en lønkvittering hver måned og ved månedens afslutning. Lønkvittering sendes til: sikkerpost@fanoe.dk , att. Henning Mathiasen.

Alder og målgruppe

Kombinationstilbuddet er et tilbud for forældre med børn i alderen 26 uger og indtil barnets skolestart.

Kombinationstilbud gælder ikke for forældre med børn, som er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen.

Den fleksible pasningsordning

Fleksibel pasning er en ordning, hvor du som forælder selv ansætter en fleksibel børnepasser eller hvor du køber en plads i en eksisterende privat pasningsordning og får tilskud hertil af Fanø Kommune.

Vælger du at benytte et kombinationstilbud, så bliver du arbejdsgiver for den fleksible børnepasser. Derfor skal du have et CVR-nummer. Du skal have en forsikring og udbetale løn, feriepenge, ATP med videre til den fleksible børnepasser. Det betyder samtidig, at når din fleksible børnepasser bliver syg, så skal du selv sørge for pasningen af dit barn.

Du bestemmer selv, hvem der skal passe dit barn, dog skal fleksible børnepassere godkendes af Fanø kommune.
Som arbejdsgiver skal du indhente børneattest og straffeattest på den fleksible børnepasser

Samarbejde med dit barns dagtilbud

Vælger du at benytte et kombinationstilbud, er det vigtigt at du går i dialog med dit dagtilbud.  Personalet i dagtilbuddet har ansvar for at sikre dit barns trivsel, læring og udvikling i de timer barnet opholder sig der. Det er derfor vigtigt at I har et tæt samarbejde om barnet, og personalet kender til dit barns mødetider, så de kan tilgodese dit barns behov i dagtilbuddet.

 • Er dit barn indmeldt i kommunal dagpleje, skal du gå i dialog med dagplejelederen.
 • Er dit barn indmeldt i vuggestue/børnehave skal du gå i dialog med institutionslederen.

Det er vigtigt at I sammen får afklaret praksis omkring mødetider:

 • Hvorledes dit barns timer i dagtilbuddet opgøres og registreres
 • Opstår der nye behov for dit barn ud fra den nye pasningsramme– hvordan samarbejdes der bedst om dette?
 • Er der pædagogiske tilbud, som dit barn ikke vil kunne deltage i grundet mødetidspunkter

Krav til den fleksible børnepasser og børnepasningen

Vælger du som forælder at ansætte en fleksibel børnepasser, gælder følgende:

 • Den ansatte skal have en ren straffe-og børneattest
 • Den ansatte skal være fyldt 18. år
 • Den ansatte skal have ophold- og arbejdstilladelse, såfremt den ansatte kommer fra et land uden for EU/EØS
 • Den ansatte skal skulle tale dansk som hovedsprog og fremvise dokumentation for gennemført 9. klasses afgangseksamen i dansk med min. karakteren 2, bestået ’Prøve i Dansk 2’, eller et tilsvarende niveau
 • Såfremt der er tale om en person under 18 år, skal personens værge også underskrive alt, som den ansatte underskriver.

Endvidere skal den fleksible pasning tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Den fleksible pasning skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Hovedsproget i fleksible pasningsordninger skal være dansk.

Tavshedspligt

Den fleksible børnepasser er omfattet af reglerne i Forvaltningsloven og Offentlighedsloven. Tavshedspligt, er pligten for en person til ikke at videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som den pågældende er blevet bekendt med gennem sit arbejde i offentlig tjeneste eller hverv eller i visse private erhverv.

Underretningspligt

Den fleksible børnepasser er omfattet skærpet underretningspligt, jf. Servicelovens § 153. Som udgangspunkt bør forældre altid orienteres og inddrages i forhold, som angår deres børns trivsel og udvikling. Det gælder også, når der underrettes til de sociale myndigheder om, at deres barn har brug for støtte. Forældre må ikke underrettes, i sager om vold og overgreb, hvis mistanken retter sig mod en eller begge forældre eller andre i et forældrelignende forhold til barnet. Ved behov for vejledning, kan der rettes henvendelse til Esbjerg kommune.

Skat

Tilskuddet er skattefrit for dig, men for den fleksible børnepasser eller den fleksible pasningsordning er det fulde beløb skattepligtig indtægt. Indtjeningen er B-indkomst.

Den fleksible børnepasser skal betale skat/arbejdsmarkedsbidrag.

For at forældrene, som arbejdsgivere, kan indbetale ATP og feriepenge, er det nødvendigt, at forældrene får et CVr. nr. ved Skat.

Takster og tilskud

Takster for kombinationstilbuddet og tilskud til den fleksible pasning er følgende:

Tilskuddets størrelse til den fleksible pasning afhænger af antallet af timer pr. uge/måned, og hvor stor den månedlige udgift til børnepasningen er, men kan højst udgøre 75% af udgiften til den fleksible pasning. Tilskuddet nedsættes til den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år.

Udgiften til den fleksible pasning er basisløn, feriepenge, ATP og arbejdsskadeforsikring.

Det maksimale tilskud til den fleksible pasning pr. måned:

 • 114 kr. pr. gennemsnitlige ugentligt timetal til børn i alderen 0-2 år
 • 70 kr. pr. gennemsnitlige ugentligt timetal til børn i alderen 3 år-skolestart.

Eksempel:

Hvis du har behov for 12 timers fleksibel pasning gennemsnitlig pr. uge, så udgør månedligt maks. tilskud:

 • 12 x 114 kr. = 1.368,00 kr.

Hvis du har behov for 30 timers fleksibel pasning gennemsnitlig pr. uge, så udgør månedligt maks. tilskud:

 • 30 x 114 kr. = 3.420,00 kr.

Der ydes tilskud til op til 75 % af udgifterne til den fleksible børnepasser. Du kan ikke få tilskud, hvis du er på barsel (jf. Dagtilbudslovens §84 stk. 3).

Du skal hver måned indsende dokumentation for dine udgifter til fleksibel pasning, hvorefter tilskuddet udbetales.

Ansøgning samt ordningens ikrafttrædelse

Ansøgning om et kombinationstilbud sker ved at indsende en pasningsaftale, ansøgningsskema, 8 ugers arbejds-/pasningsskema samt arbejdsgivererklæring til sikkerpost@fanoe.dk, att: Anne Bak.

Indmeldelse i kombinationstilbuddet kan tidligst ske fra ansøgningsdato med løbende måned + 1 måned.

Når vi har modtaget din ansøgning, vil du blive kontaktet af Fanø Kommune med henblik på at aftale et besøg. Du, dit barn og din fleksible passer skal være til stede under besøget. 

Ikrafttrædelse af ordningen sker først, når Fanø kommune har modtaget og godkendt alle ovenstående bilag samt når besøget har været afviklet.

Tilsyn

Når den fleksible pasningsordning er godkendt vil Fanø Kommune føre tilsyn med ordningen ved at komme på anmeldte og uanmeldte besøg.

Ophør af kombinationspladsen

Når du ikke længere ønsker at benytte dig af kombinationstilbuddet, så skal Fanø Kommune have skriftlig besked, så tilskuddet kan ophøre.

Afbrydes ordningen er dit barn garanteret en fuldtidsplads i det dagtilbud, hvor barnet er indskrevet

Tilbagekaldelse af godkendelse

Kommunen kan tilbagekalde en godkendelse af en pasningsaftale, hvis kommunen gennem det løbende tilsyn, konstaterer, at den fleksible pasning ikke praktiseres i overensstemmelse med den indgåede pasningsaftale og gældende krav til ordningen.

Derudover gælder, at såfremt du overskrider indmeldelsestimer i dagtilbuddet, kan ordningen bringes til ophør, da du så ikke længere er berettiget til et kombinationstilbud. Timerne opgøres over mindst en 4 ugers periode.

Relevante blanketter til brug ved ansøgning

Ansøgningsskema

Pasningsaftale til kombinationstilbud

Arbejdsgivererklæring

Lønkvittering

Udmeldelse af kombinationstilbud

Dagpasningens dagtilbud inkl. Dagplejen tilbyder 2 pasningsmoduler:

30 timers modul – pasning i tidsrummet 8.00-14.00

Fuldtidsmodul – pasning i det enkelte dagtilbuds fulde åbningstid

Fanø børnehave og vuggestue

Mandag – torsdag fra kl. 6.30-17.00, fredag 16.00

Mulighed for pasning fra kl. 6.00 og indtil 17.30 hvis der er behov.

Der er ikke mulighed for pasning efter kl. 16.00 om fredagen.

Odden daginstitution - herunder gruppen Bakskuld

Mandag – torsdag fra kl. 6,30-17,00, fredag 17.00 (16.00 pr. den 01.04.2019)

Mulighed for pasning fra kl. 6.00 hver dag, hvis der er behov. 

Bakskuld

Mandag – torsdag fra 7.30-16.15, fredag 16.00

Mulighed for pasning fra kl. 6.30 hver dag, hvis der er behov

Dagplejen

De enkelte dagplejere har en åbningstid på i alt 48 timer og åbningstiden afhænger af de indmeldte børns pasningsbehov.

Indmeldelse og udmeldelse

Indmeldelse og udmeldelse dagpleje, vuggestue og børnehave skal ske elektronisk via digital pladsanvisning

Du skal skrive dit barn på venteliste til dagpleje, vuggestue, børnehave m.m. Du skal tage stilling til behovsdatoen.

Du skal også udmelde barnet eller søge om friplads digitalt.

Der er pasningsgaranti. Det betyder, at alle børn har ret til et dagtilbud fra 26 uger og til skolestart.

Ved barsel eller orlov til pasning af et barn under 3 år, må barnet ikke benytte offentlig pasningsordning. I op til 2 uger før afslutningen af børnepasningsorloven må barnet benytte offentligt dagtilbud med henblik på at lære dette at kende. Er barnet mellem 3 og 8 år, må det benytte halvdagsplads. Det er kommunen, der afgør, om der kan stilles en halvdagsplads til rådighed for barnet.

I det omfang, det er muligt, tager kommunen hensyn til et ønske om et bestemt dagtilbud. Tjek kommunens aktuelle regler for opskrivningstidspunkt og anciennitet.

Du vil senest 3 måneder før behovsdatoen få en bekræftelse på en plads i en af Fanø kommunes dagtilbud. Dette vil ske, via en bekræftelse på indmeldelse i dagtilbuddet. Bekræftelsen vil indeholde oplysning vedr. i hvilket dagtilbud Jeres barn har fået plads. Hvis I ikke har fået Jeres ønske opfyldt, vil årsagen hertil også være at finde i bekræftelsen.

Ønsker du plads i en privat pasningsordning, skal du henvende dig direkte til den. Kommunen har ikke indflydelse på tildelingen af pladser.

Du har også mulighed for kommunal pasning i en anden kommune.

Emne:
Anvisning af pladser til Fanø kommunes institutioner med børn i alderen 0-18 år.

Lovgrundlag:
I henhold til dagtilbudsloven §26 træffer kommunen afgørelse om optagelse i et dagtilbud. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kommunen kan bestemme, at selvejende daginstitutioner ikke er omfattet.

Kommunen fastsætter retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud.

Alle børn har adgang til at blive optaget i et dagtilbud.

Venteliste
Alle børn skal skrives op elektronisk via selvbetjeningsløsningen: Elektronisk opskrivning

Børnene kommer automatisk på venteliste og det er opskrivningsdatoen - ikke alderen, som er gældende, når der visiteres og prioriteres pladser. Dvs. Jo tidligere, at man skriver sit barn op, des større chance er der for at få den ønskede plads tilbudt. 

Retningslinjer:
Byrådet har vedtaget en pasningsgaranti, hvilket betyder, at børn, så vidt muligt, skal tilbydes en plads inden for en måned.

Det er borgerservice, der på kommunalbestyrelsens vegne, forestår den daglige administration og pladsanvisning.

Ved tildelingen af pladser skal følgende bestemmelser overholdes:

 • Optagelse sker efter en konkret vurdering af barnets/familiens behov.

 • Søskende har fortrinsret til at blive optaget i samme institution.

 • Forældre på orlov til børn over 3 år tilbydes så vidt muligt ½ plads i dagtilbud. 

Flytning fra Dagpleje til børnehave 
Dagplejebørnene flyttes i børnehave pr. den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år.

Forældrene skal via Elektronisk opskrivning opskrive deres barn til den institution, som de ønsker, at barnet skal overflyttes til. Dette skal gøres senest ½ år før, at barnet fylder 3 år.

Der tages så vidt muligt hensyn til forældrenes ønsker om plads, men det er pladsanvisningens afgørelse.

Ansøgning og udmeldelse:
Indmeldelse og udmeldelse af pasningstilbud skal ske via selvbetjeningsløsningen, som findes på www.fanoe.dk eller Elektronisk opskrivning

Udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel fra den 1. eller den 15. i en måned.

Samarbejde med institutionerne, dagplejen og pasningsordningen:
Når barnet er tilbudt en ledig plads, formidler pladsanvisningen den videre kontakt til institutionen efter individuel bedømmelse og efter aftale med de implicerede.

Endvidere er der mulighed for samarbejde med andre fagpersoner, som f.eks. socialrådgiverne, sundhedsplejersken, andre institutionsledere, skolepsykologen eller andre relevante personer.

Således godkendt i Børne- og Kulturudvalget den 31.01.2018

Tilsynsramme

Økonomiske forhold – herunder personaleressourcer

Hygiejne & sundhed

Brandforhold

Legepladssikkerhed

– hvert andet år (ulige år)

Vi bruger det elektroniske redskab KIDS-kvalitetsudvikling.

KIDS-værktøjet tager temperaturen på kvaliteten i dagtilbud – se nedenstående områder.

I 2019 måler vi kvalteten på alle områder og udvælger efterfølgende 1-2 områder, som vi laver en indsats på, alt afhængig af rapportens resultat.

Fremadrettet måler vi kun på de 3 overordnede områder samt på 2 af de underliggende områder.

Valget af de 2 underområder vil være det område, hvor der forelå størst udfordring ved sidste tilsyn (måling/fokus på effekt af indsatsen, som man har arbejdet på i knap 2 år) samt 1 område, som dagtilbuddet ønsker at der sættes fokus på.

Ift. overordnet vurdering af kvaliteten i den pædagogiske dagligdag, måles der på følgende:

 • Leg og aktivitet
 • Relationer
 • Fysiske omgivelser

Ift. børnenes mulighed for udvikling på specifikke områder, måles der på følgende områder:

 • Socio-emotionel udvikling
 • Deltagelse og indflydelse
 • Kritisk tænkning og erfaringsdannelse
 • Selvudvikling
 • Sprog og kommunikation
 • Opmærksomhed

 

Brugertilfredshedsundersøgelse