Pr. 1. maj 2015 opkræves der gebyr for byggetilladelse pr. forbrugt sagsbehandlingstime efter byggeloven.

For mere information: Fanø Kommunes takstfolder

Byggetilladelser og anmeldelsessager

Anmeldelsessager: 10 arbejdsdage  

Tilladelse i forhold til bevarende lokalplan, der ikke kræver byggetilladelse: 10 arbejdsdage
Parcelhuse/sommerhuse: 20 arbejdsdage 
Erhvervsbyggeri: 40 arbejdsdage

Det forudsættes, at sagen er fuldt oplyst, ikke kræver dispensation og ligger inden for rammerne af byggeretten jf. BR 15. 

Den nævnte sagsbehandlingstid forudsætter at alle nødvendige tilladelser foreligger herunder:  

Fra Esbjerg Kommune:

  • Godkendelse i henhold til naturbeskyttelseslovens §3 
  • Godkendt nedsivningstilladelse 
  • Dispensation vedr. skovbyggelinje 

Fra Fanø Vand A/S:

  • Tilslutning til kloakering

Bemærkning til sagsbehandlingstid

Fanø Kommunes sagsbehandlingstid afhænger af, hvad der søges om. De angivne tider regnes fra modtagelse af et fyldestgørende og komplet materiale.

Fanø Kommune yder generel vejledning i forhold til den gældende lovgivning. Det er altså muligt at få en dialog med en sagsbehandler omkring et konkret projekt. Kommunen kan ikke give løsninger, men blot udlægge reglerne. Derfor anbefales generelt at tage kontakt til en rådgiver, det være sig ingeniør, arkitekt el. lign.

Rådgivere kan med fordel indgå en dialog med kommunen i forhold til planmæssige og brandtekniske forhold, for på den måde at sikre at ansøgningsmaterialet lever op til byggelovens krav.

Forhåndsdialogen er et vigtigt redskab til at få afklaret eventuelle problematikker allerede i projektets skitsefase, hvor det stadig er relativt enkelt at foretage ændringer.

I forhåndsdialogen forholder byggesagsbehandleren sig til de overordnede vurderingsparametre som tilpasning til stedet, arkitektur samt gældende lovgivning, og selve dialogen kan resultere i en forhåndstilkendegivelse. Derfor opfordrer Fanø kommune til, at der afholdes en forhåndsdialog, når der foreligger et skitseprojekt.

Forhåndsdialogens karakter vil typisk afhænge af projektets størrelse. I de større byggesager afholdes formelle og organiserede forhåndsdialoger, hvor medarbejdere fra relevante afdelinger kan deltage. En god dialog vil spare meget tid for alle parter i det efterfølgende forløb og styrke kvaliteten af det endelige produkt.

Forhåndsdialogen betyder ikke, at byggesagsbehandlingen sker på stedet. Dialogen er udelukkende opklarende og styrende for byggesagen.

Afklaring under forhåndsdialogen

Under forhåndsdialogen afklares rammerne for byggeprojektet, som f.eks. principielle spørgsmål vedr. lokalplanbestemmelser, bebyggelsesregulerende bestemmelser og brandforhold, ligesom der kan indgås aftaler om f.eks. tidsplaner og nødvendigt ansøgningsmateriale mellem ansøgeren/ejeren og bygningsmyndigheden.

Det er ofte også i denne fase, det afklares, om der skal benyttes deltilladelser, så byggeriet kan påbegyndes, uden at alle forhold i byggesagen er endeligt afklaret. Herved kan bygningsmyndigheden sikre sig, at f.eks. alle nødvendige statiske beregninger og tegninger for den følgende etape foreligger, inden den enkelte deltilladelse gives.

Forhåndsdialogen ændrer ikke på, at det er bygherre, der er ansvarlig for byggeriet og projektet. Det vil sige, at det fortsat er bygherres ansvar, at projekteringen af byggeriet er i overensstemmelse med gældende bestemmelser, og at det nødvendige materiale udarbejdes.

Kontakt Plan og Byg og book en forhåndsdialog

Hvis du vil opføre et nyt byggeri, skal du søge byggetilladelse digitalt

Byggeloven og bygningsreglementet

Byggeloven er en såkaldt rammelov, hvilket vil sige, at den ikke indeholder specifikke krav og anvisninger. Derimod opstiller bygningsreglementet, med udgangspunkt i byggeloven, de konkrete krav til byggerier. Bygningsreglementet er ikke en lov i sig selv, men den har samme gyldighed, og det er derfor lovpligtigt at overholde de minimumskrav, reglementet udstikker.

Bygningsreglementet angiver såkaldte funktionskrav, men er ikke en arbejdsanvisning på, hvordan byggerier i praksis skal udformes. Her kan man derimod hente hjælp i Statens Byggeforskningsinstitut (SBI)

Andre love og regler

Byggeloven, bygningsreglementet og SBI-anvisningerne er grundlaget for alt byggeri, men også andre love og regler kan have konkret betydning for et byggeri. Det gælder fx visse Danske Standarder og Dansk Ingeniørforenings normer, der har samme gyldighed som SBI’s anvisninger, Stærkstrøms-reglementet, der er grundlag for el-arbejde, og Planloven, efter hvilken landet er opdelt i forskellige zoner.

Alt efter om din bolig ligger i en byzone, landzone eller sommerhusområde kan der være forskellige krav, der skal overholdes med hensyn til afstande og beboelse.

Byggemyndigheder og -tilladelser

I praksis er det den enkelte kommune, der behandler byggesager i kommunen og kommunalbestyrelsen, der udsteder byggetilladelser og eventuelle dispensationer.

Kommunen behandler byggesager i henhold til bygningsreglementet, men på visse områder kan kommunen fastsætte strammere eller anderledes regler end bygningsreglementet foreskriver, og det sker ved, at kommunen vedtager en lokalplan.

Der kan også være begrænsninger for, hvad du må gøre ved dit hus eller grund. Den slags begrænsninger fremgår af tinglyste servitutter, også kaldet deklarationer, som fremgår af en udskrift fra tingbogen.

Ansøgning om byggetilladelse og indsendelse af anmeldelser skal derfor altid ske til din hjemkommune. Har du spørgsmål til din byggesag, er det de relevante medarbejdere i kommunen, du skal henvende dig til.

Du skal indsende din ansøgning om byggetilladelse digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket

Obligatorisk byggeskadeforsikring

I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, skal der foreligge et tilbud på en byggeskadeforsikring. En byggeskadeforsikring løber i 10 år, er uopsigelig i denne periode og træder i kraft, når byggeriet afleveres til dig som forbruger.

Byggeskadeforsikringen gælder for nybyggeri, der hovedsageligt skal anvendes til helårsbeboelse, og forsikringen skal tegnes af den professionelle bygherre, der opfører nybyggeri med henblik på salg, udlejning m.v.

Der er forsikringspligt i de tilfælde, hvor den professionelle bygherre står for hele byggeprocessen og dermed indgår aftalerne med de entreprenører, der skal opføre din bolig. Der vil således være forsikringspligt i de tilfælde, hvor du som forbruger køber både projekt og grund samtidig og i de tilfælde, hvor du som forbruger har grunden i forvejen.

Det er den professionelle bygherre, som du har indgået aftale med, der skal tegne en byggeskadeforsikring, selvom han betinger sig, at du selv skal indgå aftaler med en eller flere nærmere angivne entreprenører om opførelsen af en del af din bolig.

Bopælspligt

Bopælspligt indebærer, at du som ejer af en helårsbolig har pligt til at sørge for, at boligen er beboet mindst 180 dage om året – enten af dig selv eller udlejet til en anden.

Bopælspligten er reguleret i Boligreguleringslovens kapitel 7 om benyttelse af boliger. Grænsen på de 180 dage nævnes ikke i loven, men er praksis pga. Skatteministeriets regler om skattepligt.

Kommunen fastlægger i lokalplaner, hvilke helårsboliger inden for kommunegrænsen, der har bopælspligt.

Bopælspligten er indført for at undgå affolkning i landdistrikterne, at modvirke dannelse af ”sommerhuskvarterer” i områder, der er tiltænkt til helårsbeboelse samt at forhindre uhæmmet spekulation i boligmarkedet

Undtagelser

Der er dog undtagelser fra reglen om bopælspligt:

  • Nybyggede boliger bliver ofte først omfattede af bopælspligt, når de er blevet benyttede til helårsbolig – dvs med tilmelding til folkeregistret
  • Bopælspligten gælder ikke, hvis du er ved at sælge din helårsbolig. Du må altså gerne flytte til en anden bolig – også selv om du kommer til at overskride de 180 dage.
  • Flexboliger er helårsboliger, hvor kommunen har givet tilladelse til anvendelse som fritidsbolig.
  • Kommunen kan også vælge at sløjfe bopælspligten for særlige områder – eller endda for hele kommunen.

Kontakt altid kommunen for at finde ud af, om der er bopælspligt på en bestemt helårsbolig – eller om boligen fx har status som flexbolig.

Start Indsend ansøgninger i bygge- og miljøsager

Start Ansøg om byggetilladelse / anmeld byggearbejde

Start Anmeld påbegyndelse af byggeri

Start Færdigmeld byggeri

Start Anmeldelse af midlertidig aktivitet (byggeri)

Start Ansøg om dispensation til byggeri

Start Anmeld anvendelsesændring af bygninger i landzone

Start Anmeld landbrugs-, fiskeri- og skovbrugsbyggeri i landzone

Der udstedes ikke byggetilladelse før Fanø Kommune har modtaget tilladelse til nedsivning fra Esbjerg Kommune eller bekræftelse på tilslutning til kloak fra Fanø Vand A/S

Anmodning om tilslutning til vand og til kloak skal ske direkte til:

Fanø Vand A/S
Stadionvej 11a
6720 Fanø
Susanne Brøner Tlf: 2445 0088 sb@fanoevand.dk

Private spildevandsanlæg må ikke etableres eller omlægges inden Esbjerg kommune (grundet forpligtende samarbejde) har givet tilladelse hertil.

Etablering af spildevandsanlæg må kun udføres af en autoriseret kloakmester, som i de fleste tilfælde også står for udarbejdelse af ansøgningsmaterialet og hjælp til ejeren i forbindelse med valg af spildevandsløsning.
For yderligere information og ansøgning se Esbjerg Kommunes hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Ansøgning om etablering af jordvarmeanlæg skal ansøges ved Esbjerg Kommune (grundet forpligtende samarbejde).
Der udstedes ikke byggetilladelse før Fanø Kommune har modtaget tilladelse til jordvarme fra Esbjerg Kommune.
For yderligere information og ansøgning se Esbjerg Kommunes hjemmeside (åbner i nyt vindue)