1

Parkeringspladsen
ved lystbådshavnen

200 kr.

Landzone

60

Offentlige formål, parkeringsplads

2

Rådhuspladsen

 

Byzone

33 og 33-1 150

Offentlige formål

3

Museumspladsen

500 kr.

Byzone

33 og 33-1 105

Centerområde - centerformål

4

Realen/tidl. "fritter" grund

500 kr.

Byzone

33 og 33-1 104

Offentligt formål, blandede byfunktioner

5

Området ved parkeringsarealet, Suensonsvej

 

Byzone

33 og 33-1 105

Boligområde, boligformål

6

Parkeringspladsen bag diget

500 kr.

Byzone

Ingen lokalplan Ram 1.0.11

Offentlige formål, havne formål, venteformål, parkeringsformål

7

Parkeringspladsen foran diget

 

Byzone

60

Offentlige formål. parkering, vente fac.

8

Odden børnehave

 

Byzone

13

Daginstitution

9

Skole området

500 kr.

Byzone

95

Offentlige formål: Idræt, skole, bibliotek, biograf, cafe formål

10

Stadion området (tidl. opvisningsbane)

500 kr.

Byzone

Ingen lokalplan Ram 1.F.1

Rekreativt formål

11

Parkeringspladsen ved Kirken - Sønderho

500 kr.

Byzone

19

Helårsboliger, institutioner, varmecentral, mindre butikker

12

Sønderho gl. skole

500 kr

Byzone

19a

Offentlige formål

 

Depositum: 10.000 kr.
Priserne er angivet pr. døgn excl. forbrug.

Foreningsrelaterede arrangementer er gratis og private arrangementer er i henhold til ovennævnte priser.

Forskrift for afholdelse af udendørs koncerter og lignende musikarrangementer på kommunale arealer.

Forskriften er udarbejdet i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj 1992 vedrørende anden virksomhed end listevirksomhed.

1. Forskriftens område
1. Akustisk musikfremførelse uden højtaleranlæg

2. Musikfremførelse med sanganlæg. Der kan anvendes sanganlæg og

instrumenter som fx. guitar/klaver/keyboard som kan være tilsluttet elektrisk forstærker. Det bemærkes, at slagtøj ikke må være tilsluttet forstærkeranlæg.

3. Musikfremførelse med PA-anlæg (Public Address). Al lydfremførelse sker elektrisk forstærket gennem højtaleranlæg.

 2. Anmeldelse
* Senest 14 dage før arrangementet agtes afholdt, skal dette skriftligt anmeldes til Syd- og Sønderjyllands Politi i Esbjerg, Kirkegade 76, 6700 Esbjerg.

* Anmeldelsen skal redegøre for anvendt musikudstyr i arrangementet samt tidspunkt for forudgående lydprøver og tidsrum for afholdelse af arrange- mentet. Herudover skal redegøres for de foranstaltninger, som den ansvarlige har foretaget eller agter at foretage til forebyggelse mod væsentlige støjgener for omgivelserne.

* Indgivelse af anmeldelse fritager ikke for indhentning af nødvendige forudgående godkendelser, tilladelser eller dispensationer efter anden lovgivning.

* Beskrivelse af musikanlæg skal medsendes anmeldelsen til Politiet, der om fornødent kan indhente uvildigt ekspertudsagn. Eventuelle udgifter ved indhentning af ekspertudsagn afholdes af ansøger/arrangør.

3. Retningslinier
De kommunale arealer, der stilles til rådighed til udendørs arrangementer er angivet på vedlagte kortbilag. Hvert areal er beskrevet i områdebeskrivelserne med tilhørende kortskitser. Her kan du læse om arealernes muligheder og begrænsninger. Seneste sluttidspunkt fremgår af områdebeskrivelserne.

Der skelnes mellem mindre og større arrangementer, afhængig af forventet antal tilskuere.

Et arrangement med færre end 150 deltagere betragtes som et mindre arrangement.

Et arrangement med flere end 150 deltagere betragtes som et større arrangement.

Generelt
* Der må kun afvikles udendørs musikarrangementer i perioden fra påske til og med skolernes efterårsferie hvert år.

* Opsætning af udstyr kan ske i tidsrummet kl. 10.00 - 18.00 på selve arrangementsdagen eller dagen før arrangementet, dog først fra kl. 12.00 på søn- eller helligdage.

Nedtagning af udstyr kan ske på arrangementsdagen, dog senest til kl. 22.00 søndag (herunder helligdage) - torsdag og kl. 24.00 fredag-lørdag eller indenfor tidsrummet kl. 10.00 - 18.00 dagen efter arrangementet, dog først fra kl. 12.00 på søn- eller helligdage.

* Lydprøver i forbindelse med et arrangement skal finde sted i perioden kl. 10.00 - 18.00 på arrangementsdagen eller dagen før. Dog først fra kl. 12.00 hvis lydprøver finder sted på søn- eller helligdage.

* Musikanlæg skal opstilles på en sådan måde, at støjgener for de omboende reduceres mest muligt. Så vidt muligt skal højtalere vende bort fra boliger.

* Arrangører der tidligere har afholdt arrangementer på bestemte tids- punkter og steder, har en fortrinsret.

* Lokale arrangører har en fortrinsret.

Naboorientering
* Naboer skal orienteres direkte om arrangementet. Dette kan ske ved at arrangøren sætter en annonce i Fanø Ugeblad/Fanø Extra/Fanø Kommunes hjemmeside, www.fanoe.dk, med oplysning om sted, tid og type af arrangement.

Arrangementet skal annonceres i Fanø Ugeblad/Fanø Extra/Fanø Kommunes hjemmeside senest 10 dage før arrangementet.

* Kommunen afgør for hver enkelt lokalitet (se bilag 1 og 2), hvilke naboer der er omfattet af orienteringspligten, når der holdes større musikarrange- menter. Ved mindre musikarrangementer og cirkusarrangementer afgør kommunen omfanget af naboorienteringen fra arrangement til arrangement.

* På en del lokaliteter bliver der ikke givet tilladelse til sene og langvarige arrangementer.

Brandsikkerhed
* Fanø Kommunes Beredskabsafdeling træffer afgørelse om de brand- mæssige vilkår ved arrangementer. Disse vilkår fastsættes blandt andet på baggrund af oplysningerne i ansøgningen fra arrangøren. Der stilles blandt andet vilkår ved brug af telte og til flugtveje/brandveje generelt.

I forbindelse med udleje af et areal udarbejder Fanø Kommune en skriftlig tilladelse. Tilladelsen skal medbringes og kunne forevises Politiet eller kommunens tilsynsførende.

Der kan stilles krav om følgende:
* Ved større arrangementer kan Fanø Kommune stille krav om, at der opstilles toiletvogne (kemiske toiletter med opsamling) uden afløb til offentlig kloak

* Afspærring/skiltning i forbindelse med arrangementet. Leje og opsætning af skilte og materiel sker på arrangørens regning

* Ved hegning af et område skal adgangsveje sikres, så der er fri passage for transport af udstyr, beredskabsvogne og politiet. Til- og frakørselsveje aftale med politiet og det Fanø Kommunes Beredskab

* At Fanø Kommunes tilsynsførende inden arrangementets start kontaktes for at aftale godkendelse og aflevering af arealet efter oprydning. Det er ligeledes den tilsynsførende, der skal kontaktes, hvis der er praktiske spørgsmål i forbindelse med arrangementet

* Forbrug af el og vand m.v. vil blive opkrævet efter gældende takst, min. 100 kr.

* Arealer og beplantning må ikke lide overlast

* Arealet skal umiddelbart efter arrangementet rømmes for udstyr og rengøres for affald m.m.

* Eventuel manglende rengøring/oprydning og/eller eventuelle skader på arealet vil blive udført af Fanø Kommune for arrangørens regning

 

Fanø Kommune

Vedtaget i byrådet, den 15. april 2013

Benyt kortet til at få overblik over arealer i Nordby og Sønderho der kan lejes. Brug plus-knappen for at zoome ind i kortet.

Nedenstående selvbetjeningsløsning skal anvendes ved ansøgning om leje af kommunens arealer. Samtidig kan der evt. ansøges om bevilling og beredskabet informeres.

Ansøgning om offentlig arrangement