Der er forskellige muligheder for at søge om tilskud til kulturelle aktiviteter på Fanø.
Klik på overskrifterne nedenfor og få en nærmere beskrivelse af mulighederne.

Børne- og Kulturudvalget uddeler hvert år en række tilskud til nye og etablerede kulturaktiviteter, der støtter op om kommunens Kultur-fritids- og idrætspolitik.

Midlerne uddeles løbende (For ansøgninger fra private og selvejende museer, der formidler Fanøs historie og kulturarv gælder, at ansøgninger behandles på Børne‐ og Kulturudvalgets aprilmøde). Der kan læses mere om kriterierne i vejledningen ligesom ansøgningsskemaet, som ligger her på siden, skal benyttes.

Retningslinjer for ansøgning om kulturmidler
Ansøgningsskema

Fanø Kommune afsætter hvert år midler til støtte af frivilligt socialt arbejde. Det sker efter § 18 i Lov om social service.

Klik her for at læse mere om mulighederne for tilskud til frivilligt socialt arbejde (§18-midler)

Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge tilskud til aktiviteter og undervisning via følgende puljer.

  • Start og udviklingspuljen (kan også søges af andre end folkeoplysende foreninger)
  • Tilskud til leder‐, instruktør og bestyrelsesuddannelse
  • Lokaletilskud
  • Aktivitetstilskud
  • Færgetilskud 

Klik her for at læse mere om mulighederne for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger

Fanø Kommune bevilger hvert år et beløb på ca. 75.000 kr. til Kulturelt Samråd, som efterfølgende uddeler tilskud til kulturelle aktiviteter på øen.

Kulturelt samråd består af en frivillig bestyrelse, der behandler og tager stilling til hver enkelt ansøgning.

For at søge om tilskud skal der benyttes et ansøgningsskema, som findes på Kulturelt Samråds hjemmeside. På hjemmesiden kan du også læse mere om Kulturelt Samråd, og de projekter, de tidligere har givet tilskud til.

Læs mere: Kulturelt Samråd

Med kulturaftalen vil de fire kommuner – Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde – medvirke til, at vadehavsområdet bliver kendt for en kulturel og kunstnerisk profil. Kultursamarbejdet i kulturregionen skal ses som et supplement til den kommunale kulturpolitik/kulturindsats. Der er mulighed for at søge midler fra den regionale kulturaftale

Læs mere: Kulturaftale Vadehavet

LAG Fanø-Varde er en forening under Det Danske Landdistriktsprogram 2014-2020. Foreningen ønsker at bidrage til, at området til stadighed udvikles og at det gode liv kan leves i vores byer, landsbyer og landdistrikter. Dette gør foreningen konkret ved at støtte projekter, der lever op til målene i foreningens udviklingsstrategi.

For mere information:
http://www.lag-fanoe-varde.dk/ 
LAG Fanø-Varde