Fra ejendomme til private fællesveje og offentlige veje

 

Ny indkørsel (vejadgang) eller udvidelse af indkørsel

Hvis du ønsker en ny indkørsel eller udvide en eksisterende indkørsel fra vejen og ind til grunden, skal du søge kommunen om tilladelse.

Kommunen skal som vejmyndighed altid godkende nye vejadgange og ændring af de eksisterende.

Ved anlæg af ny indkørsel eller udvidelse af en eksisterende er der nogle krav, som gælder både på private fællesveje og offentlige veje.

Som udgangspunkt gælder:

 • Kommunen giver kun tilladelse til, at der etableres én indkørsel til hver matrikel
 • Hvis der allerede er en indkørsel, skal den fjernes ved etablering af en ny indkørsel
 • Der gives normalt kun tilladelse til enten en overkørsel på tre meter eller en dobbelt overkørsel på 5 meter bred.
 • Hvis man ønsker plads til fx. 3 biler på grunden, må fordelingen ske inde på grunden
 • Indkørslen skal holde en vis afstand til lygtepæle og el-skabe for at undgå påkørsel
 • Du skal undersøge, om der er tinglyste servitutter, eller om der er krav til adgangsforholdene i lokalplanen
 • Indkørslen udføres som de øvrige indkørsler på vejen.

Alt arbejde på offentlige veje og private fællesveje udføres og betales af grundejeren selv.

Ansøgningen om vejadgang sendes til Fanø Kommune. Raadhuset@fanoe.dk


Ansøgningen skal indeholde:

 • Adresse og matrikelnummer.
 • Skitsetegning. Det skal fremgå hvor adgangen ønskes placeret, med mål i forhold til skel mod nabogrund eller anden fast genstand.Samt længden på vejadgangen.
 • Hvis anden part på vegne af grundejeren søger om vejadgang, skal der vedlægges fuldmagt fra grundejeren.
 • Hvis der er en eksisterende vejadgang, som skal nedlægges, meddeles dette sammen med ansøgningen.