I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal Fanø Kommune opkræve et fast administrationsgebyr (erhvervsaffaldsgebyr) hos virksomheder i Kommunen. Gebyret er i 2017 på 163,60 kr. ex. moms.

Gebyret er en årlig tilbagevendende opkrævning der dækker omkostninger til affaldsplanlægning, udarbejdelse af regulativer, informationsmateriale, kampagner mv.  

Udgifter som ikke direkte kan henføres til en bestemt indsamlingsordning. Alle kommuner opkræver dette gebyr ud fra regler, som er fastsat i Affaldsbekendtgørelsen.

 

Miljøstyrelsen har i Affaldsbekendtgørelsens kapitel 8 fastsat regler for, hvilke virksomheder der skal opkræves, og hvilke virksomheder der kan fritages for det faste erhvervsaffaldsgebyr. De virksomheder der som udgangspunkt skal betale det faste erhvervsaffaldsgebyr modtager brev fra kommunen.

Listen over de virksomheder, der skal betale det faste erhvervsaffaldsgebyr i 2017, tager udgangspunkt i de oplysninger, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) den 1. januar 2017.

Virksomheden er selv ansvarlig for en korrekt registrering i CVR. Du kan se din registrering på www.cvr.dk. Hvis virksomheden er forkert registreret, kan du lave ændringer på www.letnok.dk med digital signatur/NemID, eller ved at kontakte Erhvervsstyrelsen på tlf. 72 20 00 30.

Der opkræves et erhvervsaffaldsgebyr for hvert P-nummer, der er registreret i CVR. Udover et CVR-nummer har virksomheden også et eller flere produktionsenhedsnumre (P-nummer), der angiver virksomhedens fysiske beliggenhed. Gebyret opkræves hos den registrerede ejer af virksomheden.

Reglerne for opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr er fastsat i affaldsbekendtgørelsen. Kommunen kan ikke fravige fra reglerne om opkrævning af gebyret.

Som udgangspunkt skal alle virksomheder betale gebyret. Kommunerne har dog nedenstående muligheder for at fritage virksomheder for det faste erhvervsaffaldsgebyr i 2016:

  1. Omsætning under 300.000 kr.: Hvis virksomheden har en årlig omsætning (ikke overskud) eller lønsum på under 300.000 kr., kan virksomheden blive fritaget for administrationsgebyret. Omsætningen gøres op for det indkomstår, der ligger to år før gebyråret. Det vil sige, at en fritagelse for gebyr i 2017 afhænger af omsætningen/lønsummen i 2015.
    Virksomheden skal i forbindelse med ansøgning om fritagelse fremsende dokumentation for omsætningen i 2015 i form af årsregnskab eller momskvitteringer.
  2. Ingen egentlig affaldsproduktion: Virksomheden kan ansøge om fritagelse for det faste erhvervsaffaldsgebyr, hvis virksomheden ikke har en affaldsproduktion. Som udgangspunkt producerer alle virksomheder affald. Men der kan være virksomheder, som på grund af ophør, sygdom eller lignende ikke er affaldsproducerende.
  3. Jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 8 +9 kan visse branchekoder med 0-1 ansatte på p-nummeret og visse virksomhedsformer med 0 ansatte på P-nummeret blive fritaget.

Fritagelserne gælder kun for et år ad gangen.

Ansøgning om fritagelse skal ske elektronisk herunder eller fra virk.dk.

Din ansøgning vil blive behandlet af kommunen i den rækkefølge, som de er indgået.

Ansøgningen om fritagelse for 2017 skal inden den 30.06.2017. Der vil blive set bort fra ansøgninger om fritagelse, som modtages efter ansøgningsfristen.

– Så skal virksomheden også betale det faste erhvervsaffaldsgebyr.

Såfremt virksomheden anvender en eller flere affaldsordninger i Fanø Kommune, enten genbrugspladsen eller dagrenovationsordningen, vil virksomheden blive opkrævet det faste erhvervsaffaldsgebyr, uanset om virksomheden kan fritages efter punkt 1, 2 eller 3.

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)

Virk.dk - opdater stamdata i CVR

Ansøgning om fritagelse

Regulativ for erhvervsaffald

Affaldsbekendtgørelsen