Pressemeddelelse – Tæt på 50 % genanvendelse af affald på Fanø.
Fanø Kommune har siden vedtagelse af affaldsplanen 2017-2022 arbejdet på at nå regeringens mål om at 50% af affaldet skal genanvendes.
Der er indført indsamling af bionedbrydeligt affald, ligesom fortovsindsamling af genanvendeligt affald er erstattet af en bringeordning af genanvendeligt affald til miljøstationer på hele Fanø.
Selvom der på Fanø har været en befolkningstilvækst på ca. 100 personer er de samlede årlige affaldsmængder faldende. Fra 3530 tons i 2015 til 3325 tons i 2018. Den beregnede prognose for 2019 viser et yderligere fald til ca. 3275 tons.
Samtidig er andelen af genanvendeligt affald steget fra 34 % i 2015, til 42,3 % i 2018. Den beregnede prognose for 2019 viser en yderligere stigning til 46,8 %.
Med andre ord: Fanø Kommune producerer mindre affald og sorterer det bedre. Regeringens mål for genanvendelse af affald er sat til 50 % i 2022, men efter de nuværende tal opnår Fanø allerede dette i 2020.
"At vi efter al sandsynlighed opnår målet om at genanvende 50% af affaldet inden udgangen af 2020 er rigtigt flot og viser, at borgere, gæster og erhvervslivet på Fanø har viljen og lysten til at sortere deres affald og bidrage til en bæredygtig dagsorden. Vi valgte jo på Fanø at være ambitiøse - derfor når vi også målet markant tidligere, end vi skulle, og vi vil faktisk også gerne højere op end lovkravet. Samtidigt har vi, fordi vi er tidligt ude, bedre muligheder for at evaluere og justere - og vi ved, vi fortsat har nogle udfordringer og nogle knapper, vi kan skrue på. ENT-udvalget har netop derfor valgt at kigge på samlet på området i marts 2020.", udtaler udvalgsformand Christian Lorenzen.
For at hente de sidste procenter er der især to affaldsfraktioner, der er interessante. Det er fraktionerne ”småt brændbart” og ”restaffald”.
Blot daglige 100 kg mere ”rent træ til forarbejdning” i stedet for ”småt brændbart” og daglige 100 kg mere ”bioaffald” i stedet for ”restaffald”, vil flytte Fanø Kommune i mål. Det er på ingen måde urealistisk. Det er tvært imod meget små mængder (60 gram pr. indbygger om dagen), som alle kan være med til at flytte.
”Jeg er således overbevist om, at vi ved fælles hjælp når godt og vel i mål inden udgangen af 2020, og jeg takker alle for indsatsen.”, slutter Christian Lorenzen.