Hvis du vil være nævning eller domsmand, skal du ansøge om at blive optaget på grundlisten.
Domstolene bruger listen, når de udpeger lægdommere, der er en fællesbetegnelse for nævninge og domsmænd.

Hvert 4. år beder Landsretten kommunerne om hjælp til at finde frem til personer, som kan påtage sig opgaver som lægdommere. 
Grundlisteudvalget i Fanø Kommune skal senest den 1. april 2019 finde personer, der må anses for egnede til at virke som lægdommere og opføre disse på en grundliste.
Grundlisten er gældende i perioden 1. januar 2020 – 31. december 2023.

Hvis du ønsker at blive optaget på listen skal du udfylde dette skema senest den 25. februar 2019

Ansøgningsskema til grundlisten

En lægdommer er en mand eller kvinde, som ikke har en juridisk eksamen. Alligevel er de med til at dømme eller frifinde personer i straffesager.
Lægdommerne lytter sammen med de uddannede dommere i By- og Landsretten til argumenterne i sagen. Herefter er lægdommerne med til at vurdere, om den anklagede skal dømmes eller frifindes.

 

En kort tegnefilm om hvervet som lægdommer kan ses her:

Som lægdommer får du p.t. 1.100 kr. pr. dag. Retten indeholder A-skat. Der betales også befordringsgodtgørelse.

Lægdommere gør normalt kun tjeneste ved deres ”egen” lokale byret samt på de nærmeste beliggende steder, hvor landsretten holder møde. 

I løbet af et år vil du gennemsnitligt komme til at have fire dage med opgaver som lægdommer.

Som lægdommer kan du normalt regne med at skulle deltage i retssager en enkelt dag ad gangen. Enkelte sager vil dog være så omfattende, at de tager flere dage eller uger.

Ansøgningsfrist: 25. februar 2019.

Hvis du ønsker at blive optaget på listen skal du udfylde dette skema: 

Ansøgningsskema til grundlisten

 

Som borger i Danmark er der en række opgaver, du ikke kan sige nej til at udføre, hvis du bliver spurgt. Dette offentlige arbejde, som alle har pligt til at påtage sig, kaldes borgerligt ombud.
Arbejdet som nævning eller domsmand er borgerligt ombud, og der vil derfor være mødepligt.


Pligten til at påtage sig disse opgaver ophører dog, når du når en vis alder.
For domsmænd ophører pligten, når du fylder 80 år i løbet af de fire år, du er lægdommer.

Senest den 1. april 2019 skal Grundlisteudvalget fremsende en grundliste til Vestre Landsret. Grundlisten er gældende for perioden 1. januar 2020 – 31. december 2023.

Grundlisteudvalget skal sikre, at personer der er på grundlisten udgør et alsidigt sammensat udsnit af Fanø Kommunes befolkning og repræsenterer de forskellige aldersklasser, mænd og kvinder samt etnisk tilhørsforhold. Dette hensyn kan få betydning for, hvem der udtages, såfremt der er flere interesserede end det antal personer, der skal optages på listen.

Danmarks Domstole