Den strategiske energiplan 2035 beskriver Fanø Kommunes fremtidige udvikling på energiområdet under hensyntagen til ønsket om at være uafhængig af fossile brændstoffer og målet om grøn omstilling og bæredygtighed. Planen sikrer Byrådet overblik og styringsmulighed over energiområdet samt fremme dialog og samarbejde mellem forskellige aktører inden for energiområdet.

Fanøs fremtidige energiforsyning

På Fanø ligger langt det største energiforbrug i boliger og i transportsektoren. Der er en række konkrete udfordringer, som den strategiske energiplan belyser herunder produktion af fjernvarme, behovet for solcelleanlæg, opvarmning i sommerhuse og elbaseret transport muligheder.

Da el i Danmark og i Europa i stigende grad er baseret på vedvarende energi har vi på Fanø en målsætning om at elektrificere store dele af den lokale energiforsyning. Herved reducerer vi brugen af fossile brændsler samt de begrænsede biomasseressourcer og reducerer samtidig den lokale luftforurening.

Ambitionen for energiforsyningen på Fanø 

Planen sætter som ambition at andelen af vedvarende energi i kommunens energiforsyning øges til 70% inden 2035. Målet vil blive realiseret via syv indsatsområder:

  1. Grøn el til fjernvarme
  2. Energieffektiviseringer i boliger og fritidshuse
  3. El til transport
  4. Mere vindkraft
  5. Flere solceller
  6. Kommunen som grøn rollemodel