Billede

Team MASU PLANNING, EVERYDAY STUDIO og Jesper Kongshaug (Architectural Lighting) er udpeget som vinder af arkitektkonkurrencen om at udvikle og forny byrummet ved Fanø Bad. Teamet skal nu -  i samarbejde med Fanø Kommune og Realdania – arbejde videre med at konkretisere forslaget. Projektet støttes økonomisk af Realdania som en del af Stedet Tæller, Kvalitet i kysternes turistbyer.

Borgmester Erik Nørreby siger om projektet:

"Virkeliggørelsen af dette projektforslag skal sammen med forudgående proces, og arkitektkonkurrence ses som et tilbud til de private aktører ved Fanø Bad om, at Fanø Kommune går og investerer i områdets fremtid. Jeg håber, at man vil se positivt på mulighederne i dette offentlige – private samarbejde, som efter min mening, er en nødvendighed, hvis Fanø Bad skal udvikles i en bedre retning.”

Dommerkomiteens begrundelse
En enig dommerkomite har peget på projektet Tilbage til naturen, tilbage til fremtiden som vinder af arkitektkonkurrencen, der bestod af to hovedopgaver:

1. Udvikling af et samlet koncept, der skaber fysisk, mental og social sammenhæng i Fanø Bad, og giver stedet en klar identitet og udtryk, der samtidig også fremhæver stedets særlige karakter ved kysten og historien som én af de ældste, danske ferie- og badedestinationer. Projektet skal på den måde skabe gode rammer for nyt liv og samvær ved Fanø Bad.

2. Udviklingen af ét nedslag, et centralt mødested, et torv, der giver Fanø Bad et synligt løft.

Dommerkomiteen har i sin bedømmelse lagt vægt på, at forslaget fra MASU PLANNING, EVERYDAY STUDIO og Jesper Kongshaug viser en særlig helhedsmæssig forståelse for Fanø Bad, dets skala og sammenhæng med landskabet omkring.

Efter dommerkomiteens vurdering giver forslaget et godt, planmæssigt grundlag for arbejdet videre frem med at udvikle Fanø Bad. Forslaget vil også kunne give stedet ny værdi allerede i første fase af projektet.

Ny belægning i tegl og torveplads
Vinderforslaget arbejder med en struktur, der binder området sammen – ligesom før i tiden. Det sker konkret med en belægning af tegl. Teglbelægningen tænkes indarbejdet i Strandvejens fulde længde, som begynder fra man ankommer til Fanø Bad, og derefter udvider sig til en samlet teglflade ved Torvet. Vinderforslaget indeholder også forskellige forslag til at belyse området og indrette det med forskellige byrumsmøbler, der tager afsæt i stedet og dets historie som badeby.

Derudover vises det i projektforslaget tydeligt, at det er i samspillet mellem private og offentlige arealer, at konceptet for Fanø Bad kan gøre en forskel. Der er allerede igangsat en dialog med de private lodsejere om udvikling af området. Processen fortsætter nu med dialog og viderebearbejdning af Team MASU PLANNING, EVERYDAY STUDIO og Jesper Kongshaugs projektforslag før det endelige projekt kan realiseres.

Tilrettet projektplan
Vinderforslaget i arkitektkonkurrence er som næste skridt i processen hen mod et færdigt fornyelsesprojekt ved Fanø Bad blevet revideret sammen med de private grundejere, erhverv og forpagtere.

Budgettet for projektet rækker ikke til at få gennemført alle ideerne fra vinderforslaget. Derfor har Fanø Kommune og Realdania i fælleskab med grundejere og arkitekterne skulle prioritere i projektet.
Dette er en løbende proces, hvor ideer og grundtanker skal møde den konkrete virkelighed, hvor forskellige interesser, praksis og økonomi sætter rammerne for, hvad der kommer til at ske i det endelige projekt.

Afsættet for den reviderede projektplan er stadigvæk den udviklingsplan, MASU PLANING og Everyday Studio har udviklet til Fanø Bad. Udviklingsplanen, som er beskrevet i arkitekternes konkurrenceforslag indeholder mange store og små indsatser og muligheder. Der arbejdes i planen med indsatser, som har strategisk karakter for udviklingen ved Fanø Bad, og som kræver at andre private investorer følger op på projektet efterfølgende.

Det som er blevet besluttet at prioritere i kommende anlægsprojekt ved Fanø Kommune og Realdania er en række sammenhængende indsatser, som både skal forskønne ankomsten og opholdet i de centralt beliggende byrumsarealer og her skabe nyt liv i byrummet.

Konkret satses på at forbinde og understøtte den række af ”generatorer” for udvikling ved Fanø Bad, der findes i erhvervslivet. Nemlig Kellers, Pelargoniehuset (Tennis, minigolf mv.), hjørnepladsen ved det gamle badeland/restaurant, Nyform og butikken i Seaside.

Yderligere skal Strandvejen trafiksaneres på strækningen gennem byzonen og dermed skabe et roligere bymiljø med sivestrøg og overgange på tværs af vejen. Der arbejdes med at skabe bedre sammenhæng mellem det offentlige promenaderum og de private udeserveringsarealer, butiksudstilling og aktiviteter.

I sideløbende projekt med støtte fra Kunstfonden arbejder projektet arkitekter med at udvikle byrumsinventar, som kan være med til at løfte stedets karakter.


Tidsplan
Projektet tilrettes og færdigtegnes til licitationen af entreprisen her over sommer/efteråret 2016.

Projektets anlægsfase er tidssat til hen over det sene efteråret/vinter 2016 og fortsat ind i 2017.

Projektet forventes færdig maj 2017.


Fakta:

Organisering
Fanø Kommune er bygherre på udviklingsprojektet.

Økonomi
Der er afsat 3.486.000 kr. til projektet eksklusiv udgifter til konkurrencen. Projektet finansieres af Fanø Kommune og Realdania.

Dommerkomite
Dommerkomiteen er sammensat af:
- Borgmester, Fanø Kommune, Erik Nørreby
- Projektchef, Realdania Lars Autrup
- Ekstern arkitektfaglig dommer, Torben Schønherr