Logo FN´s verdensmålBegreberne ”grøn omstilling” og ”bæredygtighed” er for alvor kommet på agendaen i verden, i Danmark og nu også på Fanø. I konstitueringsaftalen for Byrådet i perioden 2018-2021 står: ”Grøn omstilling og bæredygtighed vil være nøglebegreber på alle områder i udviklingen af Fanø Kommune, og der nedsættes et §17 stk. 4 udvalg til at forestå arbejdet med både energiplan, bæredygtighed og klimasikring.

§17 stk. 4 udvalget er blot et anden navn for et midlertidigt politisk udvalg, som nedsættes til at varetage særlige opgaver eller fungere som et rådgivende udvalg for byrådet. Hermed er den særlige opgave for §17 stk. 4 udvalget blevet grøn omstilling.

Udvalgets arbejde inddeles i tre faser og fælles for dem alle er, at der inddrages relevante analyser, rapporter og lovgivning på energiområdet, herunder de allerede foreliggende analyser og rapporter, som er lavet for Fanø Kommune. Derudover inddrages viden og samarbejde med nabokommunerne Varde og Esbjerg, samt Regeringens Energistrategi 2050 og Regeringens Bæredygtighedsstrategi 2014 og FN´s 17 verdensmål.

Formål

At producere en samlet plan for Fanø Kommunes fremtidige udvikling på energiområdet under hensyntagen til ønsket om at være uafhængig af fossile brændstoffer og målet om grøn omstilling og bæredygtighed. Planen skal sikre Byrådet overblik og styringsmulighed over energiområdet samt fremme dialog og samarbejde mellem forskellige aktører inden for energiområdet.

Proces

Udvalget startede arbejdet i efteråret 2018 og udformede et kommissorie for arbejdet mod grøn omstilling. Udvalget bestod af 3 byrådsmedlemmer, medlemmer fra diverse organisationer/foreninger på Fanø og enkelte borgerrepræsentanter. Der blev også inddraget eksperter efter behov og draget på ekskursioner/inspirationsture. Udvalget mødtes 6 gange over det næste halve år. 
 

Resultat

Den endelige plan på energiområdet blev færdiggjort i foråret 2019. Planen sætter som ambition at andelen af vedvarende energi i kommunens energiforsyning øges til 70% inden 2035. Målet vil blive realiseret via syv indsatsområder

  1. Grøn el til fjernvarme
  2. Energieffektiviseringer i boliger og fritidshuse
  3. El til transport
  4. Mere vindkraft
  5. Flere solceller
  6. Kommunen som grøn rollemodel

For hvert af de 6 strategiske indsatsområder beskriver den strategiske energiplan:

  • Politiske pejlemærker frem mod 2035
  • Handlinger frem til 2023
  • Status
  • Økonomi og perspektiver for omstillingen

Links 

Formål

Udvalget forestår udarbejdelsen af en bæredygtighedsplan for Fanø Kommune, som skal indeholde en række konkrete anbefalinger til Byrådet om hvilke indsatser, der skal prioriteres. Fokus ligger på inddragelse af borgere, samskabelse, ansvar og gennemsigtighed, da en bæredygtighedsplan ikke rykker noget uden at lokalbefolkningen er med.

Proces

Udvalget har godkendt et tillæg til det oprindelige kommissorie, som beskriver processen for arbejdet. 

Processen blev skudt i gang til borgermøde d. 1. oktober 2019, hvor idéer til bæredygtighedstemaer og projekter på Fanø blev drøftet. Der opfordres til, at melde sig ind i udvalget eller som tovholder på et projekt.

Resultat 

Forventes udarbejdet i foråret 2020.

Links 

Formål

Udvalget udarbejder en klimasikringsplan, som skal give Byrådet et overblik over de risikoscenarier, der er for Fanø ift. konsekvenserne af klimaforandringerne og anbefalinger til foranstaltninger, der kan imødekomme klimaudfordringerne på Fanø.

Proces

Arbejdet består i en revision af Fanø Kommunes Klimatilpasningsplan, hvor det afdækkes hvilke muligheder Fanø Kommune har for at kunne forbedre klimasikringen af øen. Omkostninger og finansieringsplan for klimasikringen afklares i processen og fremlægges, som oplæg til beslutning om videre tiltag.

OBS: Arbejdet med Klimasikringsplanen forventes at begynde i 2020.

Links