Byrådet har besluttet at sende et forslag til kommuneplan 2017 samt mindretalsudtalelse fra SF i offentlig høring.

Med dette kommuneplanforslag fastlægges rammer for den fysiske udvikling for de næste 12 år.

Kommuneplanen fastlægger, på baggrund af kommuneplanstrategien, rammer for hvordan de forskellige arealer på Fanø skal udnyttes.  Hvor har naturen første prioritet?  Hvor har landbruget og hvor skal evt. byudvikling foregå? Og hvad med erhvervsarealer?

Kommuneplan 2017 afløser kommuneplan 2013 og indeholder en række ændringer i forhold til den tidligere kommuneplan. Disse ændringer er beskrevet i forandringsrapporten som giver et hurtig overblik.

Revisionen omhandler i hovedtræk:

  • BOLIGOMRÅDER

Byrådet foreslår med dette kommuneplanforslag at der ikke inddrages mere landzone til boligområder omkring Nordby. Ved Sønderho udlægges et område nord for byen til blandet bolig og erhvervsområde. I Sønderho trækkes 2 boligudlæg tilbage; et som er naturbeskyttet og ikke muligt at bebygge og et som ligger meget lavt og ikke er beskyttet af diget.

Der udlægges i kommuneplanforslaget 4 nye boligområder inden for eksisterende byområde ved Nordby; et ved Birkevangen, et ved Kallesbjergvej vest for skolen, et på en del af Tempo campingplads og et ved Lærkevej.

De forslåede områder har tidligere været planlagt til rekreative formål eller offentlige formål. Derudover foreslås at arealudlægget til boligområde nord for den tidligere efterskole fastholdes.

Læs mere om de enkelte arealer som foreslås udlagt til boligområder i forandringsrapporten eller i kommuneplanens kapitel 1 omkring bosætning.

  • BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

Med forslaget optages alle bygninger opført før ca. 1930 som bevaringsværdige i Kommuneplanen. Det betyder, at de ikke kan nedrives uden Byrådets tilladelse og uden forudgående offentliggørelse af beslutningen. Læs mere i forandringsrapporten eller kommuneplanens kapitel 2 om bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer.

  • SOMMERHUSE

Med moderniseringen af planloven åbnede regeringen for at der kunne omplaceres og udlægges mere sommerhusområde i kystnærhedszonen. Fanø Byråd har dog vedtaget ikke at udlægge mere eller omplacere sommerhusområde, da de arealer der pt. er mulighed for at udlægge, ikke er attraktive i forhold til de arealer (ca. 120 sommerhusgrunde) inden for eksisterende sommerhusområder som ikke endnu er udnyttet.

  • GRØNT DANMARKSKORT

Som noget nyt er der med moderniseringen af planloven stillet krav om, at kommunerne skal udpege arealer til Grønt Danmarkskort.

Grønt Danmarkskort fastlægges af Fanø Kommune i overensstemmelse med de statslige retningslinjer herom, - herunder anvendelsen af de tre nationale kriterier og det Digitale Naturkort.

Grønt Danmarkskort er vist i kommuneplanens kortdel.

Inden for Grønt Danmarkskort skal planlægning og forvaltning understøtte og udvikle Grønt Danmarkskort som levested og spredningskorridor for vilde dyr og planter.

Det Grønne Danmarkskort består af tre temaer; Særligt værdifuld natur, Økologiske forbindelser og Potentiel natur.

Der er i udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort til nærværende kommuneplan ikke udpeget arealer til potentielle økologiske forbindelser – da det er vurderet, at de øvrige udpegninger vil gøre det ud herfor.

Grønt Danmarkskort er baseret på Natura 2000 arealer, fredede områder og § 3 – beskyttet natur – der alle medvirker til, at danne grundlag for temaet ”særligt værdifuld natur”.

Kommuneplan 2017 - Forslag

Forandringsrapport

Strategitillægget om Grønt Danmarkskort