På dit valgkort kan du se, hvor du skal stemme. Du får tilsendt dit valgkort senest 5 dage før valget.

Valgstederne er:

Nordby: Fanø Hallen Stadionvej 13, 6720 Fanø

Sønderho: Biblioteket Landevejen 41, 6720 Fanø

Valgstederne har åbent kl. 8.00-20.00

Hvis du er forhindret i at møde op og afgive din stemme på valgdagen, kan du vælge at brevstemme.

Der kan i Danmark brevstemmes på alle folkeregistre og borgerservicecentre.

For at kunne brevstemme er det vigtigt, at du medbringer legitimation i form af sundhedskort, pas, kørekort eller valgkort.

På Fanø kan du brevestmme i borgerservice Fanø Rådhus Skolevej 5-7, 6720 Fanø i den ordinære åbningstid fra 

Onsdag den 8. maj 2019 til og med lørdag den 1. juni 2019 kl. 16.00

Åbningstid:

Mandag - fredag kl. 10-00 - 12-00

Torsdag tillige kl. 15.00 - 17.00

Lørdag den 1. juni 2019 er åbningstiden fra kl. 9.00

Udenfor åbningstiderne er det muligt, at lave en tidsbestilling ved at rette henvendelse til borgerservice på telefon 76 660 643

Borgerservice holder ekstraordinært åbent for brevstemmeafgivning lørdag den 1. juni 2019 kl. 9.00-16.00

Herudover har du mulighed for at afgive brevstemme på følgende steder:

  • På sygehuse, hvis du er indlagt
  • På plejehjem, beskyttede boliger og i ældreboliger, hvis du er beboer
  • I fængsler, arresthuse m.m., hvis du er indsat
  • I dit eget hjem, hvis du er syg eller ikke har førligheden til at forlade dit hjem
  • På afsides beliggenede øer

Yderligere oplysninger om at brevstemme kan ses på ministeriets hjemmeside

 


 

Hvis du er syg, eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du ansøge om, at brevstemme i dit eget hjem.

Du kan søge i tidsrummet fra onsdag den 8. maj 2019 til fredag den 24. maj 2019 kl. 18.00.

Hvis du er berettiget til at stemme hjemmefra, vil 2 valgtilforordnde komme til dit hjem, så du kan afgive din stemme.

Selvbetjeningsløsning for ansøgningsskema til at brevstemme i eget hjem

Ansøgningsskema til at brevstemme i eget hjem udskrives her

Ansøgningen sendes til sekretariatet Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø eller e-mail raadhuset@fanoe.dk

 

har valgt, dvs. uden at der også skal medvirke en myndighedsperson (en valgstyrer eller tilforordnet vælger).

To betingelser skal være opfyldt for, at du kan få hjælp alene af den person, som du selv har udpeget:

  • for det første er det en betingelse, at du udtrykkeligt og utvetydigt over for en valgstyrer eller tilforordnet vælger tilkendegiver, at du alene ønsker hjælp af den person, du selv har udpeget.
  • for det andet er det en betingelse, at dit ønske alene om at få hjælp af den person, du selv har udpeget, er begrundet i en ummiddelbart funktionsnedsættelse.

Du har mulighed for at stemme lige uden for stemmelokalet, hvis du af særlige årsager ikke kan komme ind - fx hvis du er svagtsynet eller mangler førlighed. Også dette vil de valgtilforordnede eller valgstyrerne hjælpe med.

Du skal henvende dig til en valgstyrer eller valgtilforordnet, der vil tage dit valgkort med ind i valglokalet og hente en stemmeseddel til dig. Du kan udfylde den uden for, og lægge den i en stemmeboks, som vil blive bragt til dig af en valgstyrer eller tilforordnet vælger. 

Du kan også få hjælp til at stemme, hvis du vælger at brevstemme før valgdagen. Hjælpen får her af den eller de stemmemodtagere, der sørger for brevstemmeafgivningen.

Alle vælgere som kan stemme, får senest 5 dage inden afstemningsdagen tilsendt et valgkort. Medbring valgkort på afstemningsdagen, når du skal afgive din stemme

Det står på valgkortet, hvilket afstemningssted du er tilknyttet.

Du skal som udgangspunkt stemme på det afstemningssted, du hører til. Hvis du har nedsat førlighed eller har et handicap, der gør, at du ikke er i stand til at stemme på det afstemningssted, du er tilknyttet, kan du søge om at stemme på et andet afstemningssted i kommunen, der er lettere tilgængeligt.

Du kan søge Fanø kommune om at få ændret afstemningssted fra onsdag den 8. maj til og med tirsdag den 28. maj 2019 kl. 12.00. 

Ansøgning om overførsel til andet valgsted skal sendes til sekretariatet Skolevej 5-7, 6720 Fanø. 

Ansøgning om ændring af afstemningssted udskrives her

Du kan få tilsendt en ansøgningsblanket ved at kontakte sekretariatet på tlf. 76 660 603 eller e-mail raadhuset@fanoe.dk 

Ansøgningen behandles og afgøres af kommune. Hvis kommune har brug for flere oplysninger fra dig, vil du blive kontaktet.

Når din ansøgning er færdigbehandlet, vil du få et skriftligt svar fra kommunen.

Folketinget vælges for fire år. Seneste folketingsvalg fandt sted den 18. juni 2015

Folketingsvalg

Ifølge den danske grundlov må medlemmerne af Folketinget højst sidde fire år, hvorefter der skal udskrives valg til Folketinget. Det er den siddende statsminister, der når som helst inden for de fire år kan udskrive valget - dvs. også selvom der ikke er gået fire år.

Ved et folketingsvalg skal der vælges 179 medlemmer, heraf 175 i Danmark, to på Færøerne og to i Grønland.

Det seneste folketingsvalg blev holdt den 18. juni 2015.

I grundloven står der ikke nogen steder, hvor lang tid før valgdagen, statsministeren skal udskrive valget. Af rent praktiske hensyn vil der dog normalt være mindst 20-21 dage mellem udskrivelse og afholdelse af et folketingsvalg. Fx kan der allerede brevstemmes 21 dage før selve valgdagen til folketingsvalget.

Valgkredse

Ved valg til Folketinget er Danmark delt op i tre landsdele: Hovedstaden, Sjælland-Syddanmark og Midtjylland-Nordjylland, som igen er delt op i ti storkredse. Hovedstaden består af fire storkredse, og Sjælland-Syddanmark og Midtjylland-Nordjylland består hver af tre storkredse.

Opdelingen i landsdele og storkredse bruges til at beregne, hvor mange folketingsmedlemmer, der skal vælges i de enkelte valgkredse. Hver storkreds har et fast antal mandater, det vil sige et antal personer, der kan vælges til Folketinget. Antallet er fastsat efter indbyggertal, vælgertal og befolkningstæthed og ændres hvert 5. år.

Der er i alt 135 kredsmandater fordelt til hele landet og 40 tillægsmandater til fordeling mellem partierne. De 40 tillægsmandater bliver fordelt efter regler, som skal sikre partierne en mere ligelig fordeling mellem dem i et valg med flere valgkredse.

Fordelingen er for tiden sådan, at der i Hovedstaden er 39 kredsmandater og 11 tillægsmandater. I Sjælland-Syddanmark er der 50 kredsmandater og 15 tillægsmandater, og i Midtjylland-Nordjylland er fordelingen 46 kredsmandater og 14 tillægsmandater.

Opstillingskredse

De ti storkredse er opdelt i 92 opstillingskredse. Kandidaterne til valget stiller op i en eller flere opstillingskredse inden for en storkreds - enten som kandidat for et parti, der er berettiget til at stille op eller som kandidat uden for partierne (løsgænger). Ingen kandidat kan være opstillet i mere end én storkreds.

Hvilke kandidater, du kan stemme på, afhænger derfor af, hvor du bor.

Forholdstalsvalg

I Danmark har man forholdstalsvalg. Det betyder, at partierne tildeles det antal pladser i Folketinget, som deres andel af det samlede antal stemmer berettiger dem til. Med det danske system sørger man for, at der er overensstemmelse mellem et partis andel af stemmer og deres andel af mandaterne i Folketinget.

Da man ved fordelingen af kredsmandater ikke opnår det præcise antal mandater, som stemmeandelen på landsplan berettiger til, bliver man efterfølgende tildelt et passende antal tillægsmandater, så der er overensstemmelse mellem stemmeandel og mandatandel.

Spærreregel

Hvis et parti opnår mindst 2 pct. af stemmerne, vil partiet normalt blive repræsenteret i Folketinget. 2 pct. af stemmerne svarer til 4 mandater. Opnår partiet under 2 pct. af stemmerne på landsplan, vil partiet normalt ikke blive repræsenteret i Folketinget, og de stemmer, som er afgivet på partiet, går tabt. Et parti kan dog også komme i Folketinget, hvis partiet vinder et kredsmandat, uden at det har opnået 2 pct. af stemmerne på landsplan, men det er ikke sket i nyere tid.

Hvis du vil klage

Klagen skal sendes til økonomi- og indenrigsministeren, men bliver afgjort af Folketinget.

Klagen skal være modtaget i Økonomi- og Indenrigsministeriet senest ugedagen efter valgdagen, dvs. onsdag den 12. juni 2019.

Start Ansøg om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven

Start Ansøg om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der opholder sig i udlandet

Start Valg, se tidligere resultater

Resultat - Folketingsvalg 2015 - Nordby

Resultat - Folketingsvalg 2015 - Sønderho