Som CVR-registreret leverandør skal du udføre den visiterede hjælp med samme kvalitet, som hvis hjælpen blev udført af den kommunale hjemmepleje. Kommunen skal ikke godkende de valgte CVR-registrerede leverandører. Men kommunen har en forpligtelse til at sikre, at hjælpen leveres med rette kvalitet.

 

Som fritvalgsleverandør har du pligt til at informere Fanø Kommune om ændringer i borgerens behov for hjælp.

Som fritvalgsleverandør skal du følge Fanø Kommunes Kvalitetsstandarder.

Du finder kvalitetsstandarderne her. Kvalitetsstandarderne revideres én gang årligt.

Der gøres opmærksom på, at borgeren som udgangspunkt alene kan få udført den hjælp, der er truffet afgørelse om og som fremgår af fritvalgsbeviset.

Borgeren har dog ret til fleksibel hjemmehjælp efter servicelovens § 94 a. Fleksibel hjemmehjælp betyder, at borgen kan vælge en helt eller delvis anden hjælp, end den, der er truffet afgørelse om, jf. servicelovens §§ 88 og 89. En tilkendt ydelse, som borgerne fravælger, kan ikke efterfølgende kræves leveret. 

servicelovens §91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83

Nr. 344 af 26. marts 2013


§ 1. Kommunalbestyrelsen skal stille krav om, at leverandøren, som kommunalbestyrelsen har indgået kontrakt med, eller som borgerne har antaget via fritvalgsbeviset,

Kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp


§ 9. Kommunalbestyrelsen har pligt til at stille kvalitetskrav til den leverandør, som borgerne måtte vælge via fritvalgsbeviset. Kvalitetskravene skal afspejle kommunalbestyrelsens kvalitetsstandarder her for indholdet og levering af hjælp efter servicelovens § 83, jf. servicelovens § 139. Kvalitetskravene skal udgøre en del af den kontraktlige aftale mellem borgerne og de valgte leverandører efter fritvalgsbevisordningen. 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal stille de samme kvalitetskrav til leverandørerne i ordningerne efter servicelovens § 91, stk. 2, nr. 1 og 2. Det skal sikre ensartede kvalitetskrav i forhold til udførelsen af hjælpen til borgerne, og at der ikke sker forskelsbehandling af leverandørerne. Kvalitetskravene skal være saglige og konkrete og må ikke være konkurrenceforvridende.

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven
(Vejledning nr. 2 til serviceloven) Nr. 9341 af 8. maj 2015

Af punkt 139 fremgår blandt andet

Fleksibel hjemmehjælp

Borgeren med fritvalgsbeviset som udgangspunkt alene kan få udført den hjælp, der er truffet afgørelse om, jf. dog borgernes ret til fleksibel hjemmehjælp efter servicelovens § 94 a. Borgere, der modtager hjælp efter servicelovens § 83, har således ret til fleksibel hjemmehjælp efter servicelovens § 94 a, hvormed borgeren kan vælge en helt eller delvis anden hjælp, end den, der er truffet afgørelse om, jf. servicelovens §§ 88 og 89. En tilkendt ydelse, som borgerne fravælger, kan ikke efterfølgende kræves leveret. 
Det vil være op til kommunalbestyrelsen at vurdere, om borgernes brug af fleksibel hjemmehjælp efter servicelovens § 94 a giver anledning til tvivl om borgernes reelle hjælpebehov, og dermed om der er anledning til at foretage en revurdering af dette behov. Kommunalbestyrelsen vil kunne følge og registrere borgernes anvendelse af fleksibel hjemmehjælp via leverandørernes dokumentation og fakturering for den udførte hjælp, uanset om kommunalbestyrelsen har tilrettelagt borgernes frie valg ved indgåelse af kontrakt, jf. servicelovens § 91, stk. 2, nr. 1, eller efter § 91, stk. 2, nr. 2 ved fritvalgsbeviser.