Billedresultat for kørselsordninger

Fanø Kommune administrerer flere kørselsordninger.

Herunder kan du se hvor du skal henvende dig for at lave aftale om befordring og hvem der kan benytte ordningerne.

Der tilstræbes samkørsel ved alle former for befordring, så vognen har ofte andre med på turen.

Det er vigtigt, at du har kontaktet Visitationen, inden du tager til fastlandet, hvis du forventer, at Fanø Kommune betaler din befordring

 

Hvem er omfattet af ordningen?

Folke- og førtidspensionister, som af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler. Udgiften skal overstige kr. 25. Ordningen kræver et befordringsbevis, som ansøges hos Visitationen, Sundhedshuset, Fanø Kommune.

Hvor skal du bestille transporten?

Hvis du er bevilget et befordringsbevis, skal du selv bestille taxa. Fanø Taxa, tlf.: 75 16 62 00

Egenbetaling:

Ingen.

Bemærkninger:

Til borgere der ikke er omfattet af ordningen: Ved akut opstået behov for lægehjælp, er det lægens vurdering af din tilstand, der afgør, om du vederlagsfrit kan benytte taxa. Er dette tilfældet, bestiller du en taxa. Kommunen afregner efterfølgende med taxa.

Hvem er omfattet af ordningen?

Folke- og førtidspensionister, som af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler.

Udgiften skal overstige kr. 25.

Ordningen kræver et befordringsbevis, som ansøges hos Visitationen, Sundhedshuset, Fanø Kommune.

Ikke-pensionister, hvor udgiften overstiger kr. 60 og hvor afstanden mellem bopæl og speciallæge overstiger 50 km. Der ydes kun transport til nærmeste speciallæge.

Hvor skal du bestille transporten?

Kontakt Visitationen, Fanø Kommune, tlf. 76 66 08 66.

Visitationen vil sammen med dig finde frem til billigst forsvarlige befordring.

Egenbetaling:

Ingen.

 

Hvem er omfattet af ordningen?

Folke- og førtidspensionister, hvor sygehuset vurderer, at du af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler.

Udgiften skal overstige kr. 25.

Ikke-pensionister, hvor udgiften overstiger kr. 60 og hvor afstanden mellem bopæl og sygehus overstiger 50 km.

Hvor skal du bestille transporten?

Transport bestilles på Region Syddanmarks fælles telefonnr.: 70 11 31 11.

Der er yderligere oplysninger i folderen "Transport til og fra sygehuset".

Egenbetaling:

Ingen.

 

Hvem er omfattet af ordningen?

Personer, der har behov for hjælpemidlet og som af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler.

Transporten skal overstige kr. 60, dog kr. 25 for pensionister.

Hvor skal du bestille transporten?

Kontakt Visitationen, Fanø Kommune, tlf. 76 66 08 66.

Visitationen vil sammen med dig finde frem til billigst forsvarlige befordring.

Egenbetaling:

Ingen.

Bemærkninger

Ordningen kan kun bruges i forbindelse med bevilling, afprøvning og justering af hjælpemidlet, ikke til vedligeholdelse og efterjustering

 

Hvem er omfattet af ordningen?

Personer, der er bevilget træning efter Servicelovens § 86 og som ikke har mulighed for at transportere sig på el-køretøj, i bil eller på cykel og hvor gangdistancen er begrænset. Bevilling af befordring sker ud fra en konkret og individuel vurdering, og vurderes løbende af terapeuten.

Hvor skal du bestille transporten?

Aftales med terapeuterne, tlf. 76 66 08 72

Egenbetaling: Kr. 24 hver vej (2012-niveau).

Bemærkninger

Afbud til træningen meldes til terapeuterne. De afbestiller eventuel taxa.

Hvem er omfattet af ordningen?

Personer, der har en almen genoptræningsplan fra sygehuset efter Sundhedslovens § 140 og som samtidig opfylder én af følgende betingelser:

  • Folke- og førtidspensionister
  • Personer, hvis tilstand udelukker befordring med offentlig transport

Udgiften til befordring skal samtidig overstige kr. 60, dog kr. 25 for pensionister.

Du vil få bevilget billigst forsvarlige befordring.

Bevilling af befordring sker ud fra en konkret og individuel vurdering, og vurderes løbende af terapeuten.

Hvor skal du bestille transporten?

Aftales med terapeuterne, tlf. 76 66 08 72

Egenbetaling: Ingen.

Bemærkninger

Afbud til træningen meldes til terapeuterne. De afbestiller eventuel taxa.

Specialiseret genoptræning på sygehuset (f.eks. hjerterehabilitering, svær KOL-hold)

Hvem er omfattet af ordningen?

Personer, der har en specialiseret genoptræningsplan fra sygehuset efter Sundhedslovens § 140 og som samtidig opfylder én af følgende betingelser:

  • Folke- og førtidspensionister
  • Ikke-pensionister, hvor afstanden mellem bopæl og genoptræningssted overstiger 50 km.
  • Personer, hvis tilstand udelukker befordring med offentlig transport

Udgiften til befordring skal samtidig overstige kr. 60, dog kr. 25 for pensionister.

Hvor skal du bestille transporten?

Kontakt Visitationen, Fanø Kommune, tlf. 76 66 08 66.

Visitationen vil sammen med dig finde frem til billigst forsvarlige befordring.

Egenbetaling: Ingen.

Hvem er omfattet af ordningen?

Personer, der er visiteret til Dagcenter og som ikke har mulighed for at transportere sig på el-køretøj, i bil eller på cykel og hvor gangdistancen er begrænset. Bevilling af befordring sker ud fra en konkret og individuel vurdering.

Hvor skal du bestille transporten?

Aftales med Dagcenter, tlf. 76 66 08 52

Egenbetaling:

Kr. 24 hver vej (2012-niveau).

Bemærkninger

Husk at melde afbud til Dagcentret, hvis du en dag ikke kan komme. De afbestiller taxa.

 

Hvem er omfattet af ordningen?

Personer, der er svært bevægelseshæmmede, det vil sige har en nedsat gangdistance (max. 100m) og anvender et ganghjælpemiddel.

Handicappet skal være langvarigt, det vil sige mere end 1 år.

Kørslen benyttes til fritidsformål f.eks. fritidsinteresser, venner/familie, tandlæge, frisør, psykolog og lignende.

Hvor skal du bestille transporten?

Du skal visiteres til ordningen. Kontakt Visitationen, Sundhedshuset, tlf. 76 66 08 66 hverdage mellem kl. 8 og 10.

Efter visitation bestiller du selv kørslen ved Sydtrafik, tlf. 76 60 86 08

Egenbetaling

Du betaler minimum 35,00 kr. for en tur. Rejser over 14 km koster kr. 2,50 pr. efterfølgende km (2012- priser).

Når du bestiller turen, får du at vide, hvad du skal betale.

Bemærkninger

Handicapkørsel kan ikke benyttes, hvis kørslen er dækket af anden lovgivning eksempelvis de ordninger, der er nævnt i denne folder.

Følgende handicaps berettiger ikke til handicapkørsel: • Hjerte- og lungelidelser • Blindhed og svagtsyn • Døvhed • Nedsat orienteringsevne

 

Folder vedr. befordring

Ansøgningsskema til befordringsbevis