Ønsker du at købe eller reservere en grund, kan henvendelse ske til Fanø Kommune sekretariatet tlf. 76 660 603 eller via mail raadhuset@fanoe.dk

 

 

Billede

Vilkår for salg af grunde ved Vesternasen

Grundene sælges til en på forhånd fastsat købesum

Grund nr. 2 -    901 kvm       Kr. 695.000
Grund nr. 3 -  2890 kvm       Kr. 2.200.000
Grund nr. 4 -     778 kvm      Kr. 595.000
Grund nr. 5 -     701 kvm      Kr. 545.000
Grund nr. 6 -     793 kvm      Kr .695.000
Grund nr. 7 -     766 kvm      Kr. 695.000
Grund nr. 8 -     779 kvm      Kr. 795.000
Grund nr. 9 -     718 kvm      Kr. 995.000
Grund nr. 10 -   762 kvm      Kr. 595.000
Grund nr. 11 -   948 kvm      Kr. 695.000
Grund nr. 12 -   872 kvm      Kr. 695.000
Grund nr. 13 -   895 kvm      Kr. 795.000
Grund nr. 14 -   930 kvm      Kr. 845.000
Grund nr. 15 -   944 kvm      Kr. 895.000
Grund nr. 17 - 1010 kvm      Kr. 995.000
Grund nr. 18 -   958 kvm      Kr. 895.000

Grundpriserne er inkl. 25% moms.

 

I købesummen er inkluderet byggemodning af området i form af hævning af terræn til kote 3.8, anlæg af veje, stier, vejbelysning, fællesarealer, beplantning i området samt fremføring af vand, fjernvarme, el, antenne, telefon, internet og kloakstik til den enkelte grund.

Købesummen er ekskl. samtlige tilslutningsafgifter.

Købesummen for grunden forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen, idet der ved senere betaling beregnes renter af købesummen med nationalbankens til enhver tid gældende diskonto med et tillæg på 5 %. Købesummen indbetales til Fanø Kommunes oplyste konto jf. købsaftalen med angivelse af grundens matrikelnummer.

Overtagelsesdagen fastsættes til den nærmeste 1. eller 15 efter den dag, hvor Fanø Kommune meddeler, at købet er accepteret.

Grundene på boligområdet ved Vesternasen skal bebygges og benyttes i overensstemmelse med reglerne i lokalplan nr. 115, der kan downloades på www.fanoe.dk

Fanø Kommune påtager sig intet ansvar for jordbundsforholdene, og køber må således selv for egen regning iværksætte nødvendige jordbundsundersøgelser.  

Generelt må jordbundens bæreevne anses for at være tilfredsstillende. Køber er dog berettiget til at kræve handlens tilbagegang, såfremt køber inden noget byggeri er påbegyndt over for Fanø Kommune ved geoteknisk jordbundsundersøgelse foretaget af sagkyndige kan dokumentere, at grunden kun kan bebygges, såfremt der afholdes betydelige ekstraomkostninger til afhjælpningsforanstaltninger, herunder ekstrafundering. 

Grunden skal i så fald gå tilbage fri for nogen bebyggelse samt fri for pantegæld og andre hæftelser eller byrder til den oprindelige købesum uden tillæg af renter, skatter eller andet som køber, måtte have haft såvel i forbindelse med købet som efterfølgende. Dog skal Fanø Kommune respektere de servitutter, der er pålagt grunden ved offentlig foranstaltning.

Omkostningerne ved selve tilbageskødningen betales alene af sælger, der ligeledes
refunderer køberen dennes udgifter til den geotekniske jordbundsundersøgelse imod at få overdraget det foreliggende skriflige materiale inkl. konklusion i forbindelse med undersøgelsen.

Eventuelle indsigelser vedrørende jordbundsforhold, herunder krav om tilbageskødning skal være fremsat overfor Fanø Kommune inden 1 måned fra overtagelsesdagen at regne.

.

 

Fanø Kommune har ikke kendskab til eller anledning til at formode, at der konkret er forurening i området, hvori grunden er beliggende. Skulle ikke uvæsentlig forurening på en grund alligevel forekomme, har såvel køber som sælger ret til at hæve handlen, hvis forhandlinger om oprensning ikke føre til et resultat, der er acceptabelt for parterne.

Vilkårene for tilbageskødning følger de retningslinjer, der er nævnt under jordbundsforholdene.

Såfremt køber inden 2 uger fra overtagelsesdagen at regne, meddeler Fanø Kommune, at grundens afmærkning med skelpæle helt eller delvist mangler, afholder Fanø Kommune udgiften ved skelpælenes genopsætning.

 

Køber afholder alle omkostninger i forbindelse med den tinglysningsmæssige berigtigelse af handlen, herunder omkostninger til udfærdigelse af digitalt skøde, registreringsafgift i forbindelse med tinglysning samt eventuel rådgivning ved egen advokat.

Byggeri på grunden skal være påbegyndt senest 2 år efter overtagelsen og gennemføres uden unødigt ophold. I modsat fald skal køber være pligtig til at tilbageskøde kommunen grunden mod tilbagebetaling af købesummen uden renter eller andre udgifter. Udgifterne til tilbageskødning betales af den tilbageskødende, der ligeledes frigør grunden for eventuelle servitutter eller pantehæftelser. Dog skal Fanø Kommune respekterer de servitutter, der er pålagt grunden ved offentlig foranstaltning.

Grunden må ikke videresælges, før end der er opført en beboelse på grunden.

Aflysning kan finde sted efter færdigmelding af byggeri.

Bestemmelse om byggepligt tinglyses servitutstiftende på ejendommen.

Efter lokalplan nr. 115, skal der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle grundejere i lokalplanens område. Grundejerforeningen oprettet af grundejerne, når Fanø Kommune kræver det, dog senest når mindst 25% af grundene er solgt.

Grundejerforeningens vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Fanø Kommune.

Grundejerforeningen må sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder.

Oprettes der andelsboligforening i den tæt-lave bebyggelse skal andelsejerne også være medlem i Grundejerforeningen.

Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på og skal stå for etablering, drift og vedligeholdelse af alle fælles friarealer,veje og stier inden for området. Overdragelsen kan ske etapevis.

Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovgivningen henlægges til foreningen.

Køber har mulighed for at downloade følgende materiale vedrørende området:

Vilkår for salg af grunde på Øgdal

Grundene sælges til en på forhånd fastsat købesum.

Øgdal 1 703 kvm. kr. 375.000,00
Øgdal 2 725 kvm. kr. 375.000,00
Øgdal 3 780 kvm. kr. 375.000,00
Øgdal 4 759 kvm. kr. 375.000,00
Øgdal 5 733 kvm. kr. 375.000,00
Øgdal 6 786 kvm. kr. 375.000,00
Øgdal 7 740 kvm. kr. 450.000,00
Øgdal 8 777 kvm. kr. 375.000,00
Øgdal 9 745 kvm. kr. 450.000,00
Øgdal 10 722 kvm. kr. 375.000,00
Øgdal 13 784 kvm. kr. 495.000,00
Øgdal 14 759 kvm. kr. 495.000,00

Grundpriserne er inkl. 25 % moms.

I købesummen er inkluderet byggemodning af området i form af dræning, anlæg af veje,stier, vejbelysning, fællesarealer, beplantning i området samt fremføring af vand og lloakstik til skellet for den enkelte grund.

Købesummen er excl. samtlige tilslutningsafgifter, der som minimum anslås at ville andrage 57.200,00 excl. moms for tilslutning til vand og kloak. Taksterne er gældende jf. takstblad fra Fanø Vand A/S.

Købesummen for grunden forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen, idet der ved senere betaling beregnes renter af købesummen med nationalbankens til enhver tid gældende diskonto med et tillæg på 5 %. Købesummen indbetales til Fanø kommunes konto hos Danske Bank, reg.nr. 4394-3234 110 705 herunder med angivelse af grundens nummer.

Overtagelsesdagen fastsættes til den nærmeste 1. eller 15 efter den dag, hvor Fanø Kommune meddeler, at købet er accepteret.

Grundene på Øgdal skal bebygges og benyttes i overensstemmelse med reglerne i lokalplan nr. 87 ”Boligområde ved Spelmanns Toft” fra 2008 samt kommuneplantillæg nr. 6, der kan downloades påwww.fanoe.dk

 

Fanø Kommune påtager sig intet ansvar for jordbundsforholdene og køber må således selv for egen regning iværksætte eventuelle jordbundsundersøgelser, herunder evt. pålægning af sandpuder.

Generelt må jordbundens bæreevne antages at være tilfredsstillende. Køber er dog berettiget til at kræve handlens tilbagegang, såfremt køber inden noget byggeri er påbegyndt, over for Fanø Kommune ved geoteknisk jordbundsundersøgelse foretaget af sagkyndig kan dokumentere, at grunden ikke kan bebygges, medmindre afholdelse af betydelige ekstraomkostninger til afhjælpningsforanstaltninger, herunder ekstrafundering, er nødvendige.

Grunden skal i så fald afleveres tilbage fri for nogen form for bebyggelse samt fri for pantegæld og andre hæftelser og byrder imod tilbagebetaling af den oprindelige købesum uden tillæg af renter, skatter eller andre udgifter, som køber, måtte have haft såvel i forbindelse med købet som efterfølgende. Dog skal Fanø kommune respektere de servitutter, der er pålagt grunden ved offentlig foranstaltning.

Omkostningerne ved selve tilbageskødningen afholdes alene af Fanø Kommune, der ligeledes godtgør køber dennes dokumenterede udgifter til den geotekniske jordbundsundersøgelse imod at få overdraget det foreliggende skriftlige materiale, inkl. konklusion udarbejdet i forbindelse med undersøgelsen.

Eventuelle indsigelser vedrørende jordbundsforhold, herunder krav om tilbageskødning skal skriftligt være fremsat over for Fanø kommune inden 1 måned fra overtagelsesdagen at regne.

Fanø kommune har ikke kendskab til eller anledning til at formode, at der konkret er forurening i området, hvori grunden er beliggende. Skulle ikke-uvæsentlig forurening på en grund alligevel forekomme, har såvel køber som sælger ret til at hæve handlen, hvis forhandlinger om oprensning ikke fører til et resultat, der er acceptabelt for både køber og Fanø kommune.

Vilkårene for tilbageskødning følger de retningslinjer, der er nævnt under afsnittet om jordbundsforhold.

Såfremt køber inden 2 uger fra overtagelsesdagen at regne, meddeler Fanø Kommune, at grundens afmærkning med skelpæle helt eller delvist mangler, afholder Fanø Kommune udgiften ved skelpælenes (gen-)opsætning.

Køber afholder alle omkostninger i forbindelse med den tinglysningsmæssige berigtigelse af handlen, herunder omkostninger til udfærdigelse af digitalt skøde, registreringsafgift i forbindelse med tinglysning samt eventuel rådgivning ved egen advokat.

Der er ingen byggepligt på grunden.

Jf. lokalplan nr. 114 er der ingen særlige bestemmelser for grundejerforening. 

Køber har mulighed for at downloade følgende materiale vedrørende området:

• Tingbogsattest www.tinglysning.dk

• Lokalplan nr. 114 ”Boligområde ved Spelmanns Toft” fra 2015 www.fanoe.dk

• Takstblad for Fanø Vand A/S www.fanoevand.dk

• Oplysning om jordforurening www.regionsyddanmark.dk

Vilkår for salg af grunde på Vangled

Grundene sælges til en på forhånd fastsat købesum.

Vangled 49 1.126 kvm. Kr. 595.000,00
Vangled 51 1.044 kvm. Kr. 595.000,00

Grundpriserne er inkl. 25% moms.

I købesummen er inkluderet byggemodning af området i form af dræning, anlæg af veje, stier, vejbelysning, fællesarealer, beplantning i området samt fremføring af vand og kloakstik til den enkelte grund.

Købesummen er excl. samtlige tilslutningsafgifter, der som minimum anslås at ville andrage 57.200,00 kr. excl. moms for tilslutning til vand og kloak. Taksterne er gældende jf. takstblad fra Fanø Vand A/S. 

Købesummen for grunden forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen, idet der ved senere betaling beregnes renter af købesummen med nationalbankens til enhver tid gældende diskonto med et tillæg på 5 %. Købesummen indbetales til Fanø Kommunes konto hos Danske Bank, reg. Nr. 4394-3234110705 herunder med angivelse af grundens nummer.

Overtagelsesdagen fastsættes til den nærmeste 1. eller 15 efter den dag, hvor Fanø Kommune meddeler, at købet er accepteret.

Grundene på Vangled skal bebygges og benyttes i overensstemmelse med reglerne i
lokalplan nr. 88 og kommuneplantillæg nr. 2, der kan downloades på www.fanoe.dk

Fanø Kommune påtager sig intet ansvar for jordbundsforholdene, og køber må således selv for egen regning iværksætte nødvendige jordbundsundersøgelser, herunder opfyldning og afgravning til kvote 4.

Generelt må jordbundens bæreevne anses for at være tilfredsstillende. Køber er dog berettiget til at kræve handlens tilbagegang, såfremt køber inden noget byggeri er påbegyndt over for Fanø Kommune ved geoteknisk jordbundsundersøgelse foretaget af sagkyndige kan dokumentere, at grunden kun kan bebygges, såfremt der afholdes betydelige ekstraomkostninger til afhjælpningsforanstaltninger, herunder ekstrafundering.

Grunden skal i så fald gå tilbage fri for nogen bebyggelse samt fri for pantegæld og andre hæftelser eller byrder til den oprindelige købesum uden tillæg af renter, skatter eller andet som køber, måtte have haft såvel i forbindelse med købet som efterfølgende. Dog skal Fanø Kommune respektere de servitutter, der er pålagt grunden ved offentlig foranstaltning.

Omkostningerne ved selve tilbageskødningen betales alene af sælger, der ligeledes refunderer køberen dennes udgifter til den geotekniske jordbundsundersøgelse imod at få overdraget det foreliggende skriftlige materiale inkl. konklusion i forbindelse med undersøgelsen.

Eventuelle indsigelser vedrørende jordbundsforhold, herunder krav om tilbageskødning skal være fremsat overfor Fanø Kommune inden 1 måned fra overtagelsesdagen at regne.

Fanø Kommune har ikke kendskab til eller anledning til at formode, at der konkret er forurening i området, hvori grunden er beliggende. Skulle ikke uvæsentlig forurening på en grund alligevel forekomme, har såvel køber som sælger ret til at hæve handlen, hvis forhandlinger om oprensning ikke føre til et resultat, der er acceptabelt for parterne.

Vilkårene for tilbageskødning følger de retningslinier, der er nævnt under jordbundsforholdene.

Såfremt køber inden 2 uger fra overtagelsesdagen at regne, meddeler Fanø Kommune, at grundens afmærkning med skelpæle helt eller delvist mangler, afholder Fanø Kommune udgiften ved skelpælenes genopsætning.

Køber afholder alle omkostninger i forbindelse med den tinglysningsmæssige berigtigelse af handlen, herunder omkostninger til udfærdigelse af digitalt skøde, registreringsafgift i forbindelse med tinglysning samt eventuel rådgivning ved egen advokat.

Byggeri på grunden skal være påbegyndt senest 1 år efter overtagelsen og gennemføres uden unødigt ophold. I modsat fald skal køber være pligtig til at tilbageskøde kommunen grunden mod tilbagebetaling af købesummen uden renter eller andre udgifter. Udgifterne til tilbageskødning betales af den tilbageskødende, der ligeledes frigør grunden for eventuelle servitutter eller pantehæftelser. Dog skal Fanø Kommune respekterer de servitutter, der er pålagt grunden ved offentlig foranstaltning.

Grunden må ikke videresælges, før end der er opført en beboelse på grunden. Aflysning kan finde sted efter færdigmelding af byggeri. Bestemmelse om byggepligt er tinglyst på ejendommen.

Efter lokalplan nr. 88 og kommuneplantillæg nr. 2 skal der oprettes en grundejerforening i området, som alle grundejere eller beboere har pligt til at være medlem af. Grundejerforeningen har til formål at forestå drift, ren og vedligeholdelse af de i§5 nævnte vejarealer, samt områdets fælles grønne arealer i område 3.

Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen.

Køber har mulighed for at downloade følgende materiale vedrørende området: