Fanø Kommune har vedtaget nyt regulativ for husholdningsaffald.

Stigende krav til miljø og arbejdsmiljø har medført behov for en række ændringer.

Opsummeret i væsentligste træk betyder dette fra 1. jan. 2018:

  1. at samtlige husstande og sommerhuse fremover skal sortere organisk affald (madrester, madaffald mm) i adskilte beholdere
  2. at husholdningerne fremover skal have 2 affaldsbeholdere i stedet for en. En til organisk affald og en til restaffald
  3. at vægtbasseret afregning af affald bortfalder
  4. at 2 eller flere naboer kan gå sammen om beholdere
  5. at sommerhusejere frit kan vælge, om de ønsker beholdere ved sommerhuset, eller selv ønsker at bringe affaldet til en af miljøstationerne
  6. at affaldsbeholderne tømmes hver 14. dag
  7. at ordning med fortovsindsamling af glas, metal og papir ophører og erstattes med bringeordning til miljøstationerne
  8. at der fremover bliver mulighed for at få hentet husstandens mindre mængder farligt affald, maling, batterier, småt elektronik mm.
  9. at papiraffaldssække udgår
  10. at der forsøges etableret flere miljøstationer på Fanø.

Renovatøren skal altid køre beholderen tilbage til standpladsen, hvor han har hentet beholderen.

Har du været flink og før tømning kørt beholderen frem til skel, skal renovatøren alligevel køre den tilbage til standpladsen

(det forudsættes at vejen fra skel til standplads har kørefast underlag og dermed lav rullemodstand)

Bioaffaldsbeholderen tømmes hver anden uge. I juli og August dog hver uge. Restaffaldsbeholderen tømmes hver anden uge året rundt.

Det er madspild, kartoffelskræller, æggeskaller, fisk, pålæg, kød, grøntsager, kaffegrums og – filtre, frugt, brød, kage, ost, mælkeprodukter, ris, pasta, blomster uden potte.

Det er mælke- og juicekartoner, pizzabakker, kattegrus, hundeposer, støvsugerposer, cigaretskodder, sod og aske, engangsbleer, Hygiejnebind og engangsvaskeklude, ikke rengjort plast til madvarer, ikke rengjorte flasker, -dåser og –glas. Ikke rengjorte foliebakker og stanniol, madfilm, plastfolie

På genbrugspladsen, miljøstation eller supermiljøstation

Nej der skal ikke bruges specielle poser, men Fanø Kommune udleverer gratis poser, som du kan bruge.

Poserne frasorteres meget let på behandlingsanlægget og det frasorterede sendes til forbrænding.

Erfaringstal viser (lidt overraskende) at denne metode giver mindre restplast på de marker der modtager biomassen efter afgasning, end hvis der var brugt bionedbrydelige – eller seminedbrydelige poser.

Ja – I skal blive enige om hvem, der skal have affaldsbeholderne stående.

Den grundejer, der skal have delebeholderne stående tilmelder sig selv og de implicerede naboer på tilmeldingsblanketten.

Boligbidraget er obligatorisk og det skal alle selv betale. Boligbidraget kan ikke deles.

Tømningsbidraget for restaffaldsbeholderen er den udgift, man kan dele.

Tømningsbidraget opkræves hos tilmelderen.

Tilmelderen sørger selv for indbyrdes opkrævning hos implicerede nabo / naboer.

Så meddeler en af jer til Kommunen at fællesløsningen ophæves for en eller flere. Til den eller de pågældende leveres 2 affaldsbeholdere og der opkræves tømningsbidrag for disse også.

Nej – Der skal sorteres i 2 spande – en til bioaffald og en til restaffald

Nej - sække udgår og erstattes af affaldsbeholdere på hjul

Nej 32 ugers ordningen udgår – i stedet får man nu mulighed for, selv at bringe sit sorterede affald til en supermiljøstation, for på den måde at begrænse udgifterne til afhentning af affald.

Renovatøren vil indberette tilfældet. Ved gentagne gange vil grundejeren blive pålagt en større affaldsbeholder og der vil blive opkrævet et større tømningsbidrag desuden vil du blive pålagt et gebyr for ændring af beholder. Vi gør i første omgang opmærksom på problemet.

Så bestiller du en mere passende beholderkapacitet via kommunens selvbetjeningsløsning her på hjemmesiden.

Så logger du på Fanø Kommunes selvbetjeningsløsning og bestiller en ekstra tømning. Det koster lidt ekstra, og sker det ofte, bør du gøre dig overvejelser om det kan være økonomisk fordelagtigt om din affaldsbeholders kapacitet bliver forhøjet.

Ups - det betyder, at husstanden har været for sløset med at sortere affald. Ejendommens ejer er pligtig til at sørge for at ejendommens affald sorteres korrekt, og at dette skal tages alvorligt. Ved gentagne tilfælde udsteder kommunalbestyrelsen et påbud om bedre sortering. Hvis det efter gentagne påbud konstateres, at affaldet ikke er korrekt sorteret, kan kommunal-bestyrelsen med hjemmel i miljølovgivningen gøre ejendommens ejer strafansvarlig for den manglende sortering.

Det er alene ejendommens ejer, der kan gøres ansvarlig for håndtering af ejendommens affald. Udlejer har pligt til at oplyse sine lejere om husordenen (herunder pligt til affaldssortering) og må om nødvendigt indføre forholdsregler for evt. forseelser. Det kan håndteres i almindelige udlejningsboliger og bør ikke være et problem i feriehusudlejningen. Ejendommens ejer kan ikke fraskrive sig ansvaret for ejendommens affald. Derfor bør ejendommens ejer i egen interesse sørge for tilstrækkelig information af lejere om korrekt sortering af affaldet.

Normalt går der ikke maddiker i en lukket affaldsbeholder, sørg derfor altid for lukket låg på beholderen, der tømmes hver anden uge – og hver uge i de varme måneder juli og august. Sørg desuden for at bioaffaldet altid er i en med dobbeltknude lukket plastpose inden det lægges i bioaffaldsbeholderen. Bioaffaldsbeholderen vaskes desuden en gang om året af entreprenøren og ønsker du yderligere sikring kan ekstra plastforing af affaldsbeholderen som tillægsydelse tilkøbes direkte hos renovatøren. Du bør ikke være bange for dette.

Nej, det kan man ikke garantere. Der kan også komme maddiker i en restaffaldsspand. Affaldet kan f.eks. indeholde maddiker inden det lægges i affaldsposen. Derfor er det vigtigt at lukke poserne med dobbeltknude.

Ejendommens ejer har til enhver tid ansvaret for affaldsspandens renholdelse uanset om renovatøren kommer og vasker beholderen en gang om året eller ej. Du må derfor i gang med rengøring af affaldsbeholderen, hvis du vil problemet til livs. Husk at evt. ekstra foringspose til affaldsbeholderen kan købes af entreprenøren direkte

Det må renovatøren ikke af hensyn til egen sundhed og af hensyn til arbejdstilsynet. Hvis du vil have hentet dit sorterede husholdningsaffald, må du enten lave fast underlag som affaldsbeholderne kan køres på - eller selv flytte affaldsbeholderne ud til vejen, hvor renovatøren kan tømme dem.

Fanø kommune har etableret en sms-ordning, således at du modtager en sms inden dine affaldsspande tømmes. Tilmeldingen skal ske via Fanø kommunes selvbetjeningsløsning.

Nej. Den tidligere ordning med at stille poser med sorteret genanvendeligt affald ud på vejen er ophørt af hensyn til arbejdsmiljøet for renovatøren. Genanvendeligt affald skal du nu selv bringe til genbrugspladsen eller en miljøstation nær dig.

Her på Fanø Kommunes hjemmeside finder du en oversigt over alle miljøstationerne. Se link nederst på denne side.

På Kommunens hjemmeside er der sorteringsvejledninger.

Du bestiller en ny via Fanø Kommunes selvbetjeningsløsning.

 

Højde * bredde * dybde:

140 liter:   107 *  48 *  55 cm

240 liter:   107 *  58 *  73 cm

 

 

      140 liter                       240 liter                      

Fanø Kommunes affaldsbeholdere leveres i grå farve.

Biobeholder er med brunt låg.

 

Ja - det må du meget gerne.

Nej – tilberedte madrester - med eller uden kød og brød - må ikke komme i komposten. Det skal i bioaffaldsbeholderen.

Kommer du tilberedte madrester i komposten tiltrækker det rotter!

Ja – alle skal have en bioaffaldsbeholder –også selv om du har både hund og høns, der spiser resterne.

Det er næsten umuligt ikke at producere noget bioaffald.