På dit valgkort kan du se, hvor du skal stemme. Du får tilsendt dit valgkort senest 5 dage før valget.

Valgstederne er:

Nordby: Fanø Hallen Stadionvej 13, 6720 Fanø

Sønderho: Biblioteket Landevejen 41, 6720 Fanø

Valgstederne har åbent kl. 9.00-20.00

 

 

Hvis du er forhindret i at møde op og afgive din stemme på valgdagen, kan du vælge at brevstemme.

Der kan i Danmark brevstemmes på alle folkeregistre og borgerservicecentre.

For at kunne brevstemme er det vigtigt, at du medbringer legitimation i form af sundhedskort, pas, kørekort eller valgkort.

På Fanø kan du brevestmme i borgerservice Fanø Rådhus Skolevej 5-7, 6720 Fanø i den ordinære åbningstid fra 

Mandag den 15. april 2019 til og med torsdag den 23 maj 2019

Åbningstid:

Mandag - fredag kl. 10-00 - 12-00

Torsdag tillige kl. 15.00 - 17.00

Torsdag den 23 maj 2019 er åbningstiden fra kl. 9.00

Udenfor åbningstiderne er det muligt, at lave en tidsbestilling ved at rette henvendelse til borgerservice på telefon 76 660 643

Borgerservice holder ekstraordinært åbent for brevstemmeafgivning lørdag den 18. maj 2019 kl. 10.00-12.00

Herudover har du mulighed for at afgive brevstemme på følgende steder:

 • På sygehuse, hvis du er indlagt
 • På plejehjem, beskyttede boliger og i ældreboliger, hvis du er beboer
 • I fængsler, arresthuse m.m., hvis du er indsat
 • I dit eget hjem, hvis du er syg eller ikke har førligheden til at forlade dit hjem
 • På afsides beliggenede øer

Yderligere oplysninger om brevstemmeafgivning kan ses ministeriet hjemmeside


 

 

Hvis du er syg, eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du ansøge om, at brevstemme i dit eget hjem.

Du kan søge i tidsrummet fra søndag den 28 april 2019 til tirsdag den 14. maj 2019 kl. 18.00.

Hvis du er berettiget til at stemme hjemmefra, vil 2 valgtilforordnde komme til dit hjem, så du kan afgive din stemme.

Selvbetjeningsløsning for ansøgningsskema til at brevstemme i eget hjem

Ansøgningsskema til at brevstemme i eget hjem udskrives her

Ansøgningen sendes til sekretariatet Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø eller e-mail raadhuset@fanoe.dk

Du kan vælge at få hjælp af en person, du selv har valgt, i stedet for den ene tilforordnede vælger eller valgstyrer. I dette tilfælde vil hjælpen således blive ydet af både den person, du selv har valgt, og en myndighedsperson (en valgstyrer eller tilforordnet vælger).

Der er også mulighed for at få hjælp til stemmeafgivngen alene af en person, du selv har valgt, dvs. uden at der også skal medvirke en myndighedsperson (en valgstyrer eller tilforordnet vælger).

To betingelser skal være opfyldt for, at du kan få hjælp alene af den person, som du selv har udpeget:

 • for det første er det en betingelse, at du udtrykkeligt og utvetydigt over for en valgstyrer eller tilforordnet vælger tilkendegiver, at du alene ønsker hjælp af den person, du selv har udpeget.
 • for det andet er det en betingelse, at dit ønske alene om at få hjælp af den person, du selv har udpeget, er begrundet i en ummiddelbart funktionsnedsættelse.

Du har mulighed for at stemme lige uden for stemmelokalet, hvis du af særlige årsager ikke kan komme ind - fx hvis du er svagtsynet eller mangler førlighed. Også dette vil de valgtilforordnede eller valgstyrerne hjælpe med.

Du skal henvende dig til en valgstyrer eller valgtilforordnet, der vil tage dit valgkort med ind i valglokalet og hente en stemmeseddel til dig. Du kan udfylde den uden for, og lægge den i en stemmeboks, som vil blive bragt til dig af en valgstyrer eller tilforordnet vælger. 

Du kan også få hjælp til at stemme, hvis du vælger at brevstemme før valgdagen. Hjælpen får her af den eller de stemmemodtagere, der sørger for brevstemmeafgivningn.

 

Alle vælgere som kan stemme, får senest 5 dage inden afstemningsdagen tilsendt et valgkort. Medbring valgkort på afstemningsdagen, når du skal afgive din stemme

Det står på valgkortet, hvilket afstemningssted du er tilknyttet.

 

 

Du skal som udgangspunkt stemme på det afstemningssted, du hører til. Hvis du har nedsat førlighed eller har et handicap, der gør, at du ikke er i stand til at stemme på det afstemningssted, du er tilknyttet, kan du søge om at stemme på et andet afstemningssted i kommunen, der er lettere tilgængeligt.

Du skal søge Fanø kommune om det senest kl. 12 den 16. maj 2019 . 

Du kan tidligst søge om at få ændret afstemningssted fra den 28. april 2019

Ansøgning om overførsel til andet valgsted skal sendes til sekretariatet Skolevej 5-7, 6720 Fanø. 

Ansøgning om ændring af afstemningssted udskrives her

Du kan få tilsendt en ansøgningsblanket ved at kontakte sekretariatet på tlf. 76 660 603 eller e-mail raadhuset@fanoe.dk 

Ansøgningen behandles og afgøres af kommune. Hvis kommune har brug for flere oplysninger fra dig, vil du blive kontaktet.

Når din ansøgning er færdigbehandlet, vil du få et skriftligt svar fra kommunen.

Danskere og EU-borgere, der bor i Danmark, kan stemme til Europa-Parlamentsvalg

Om Europa-Parlamentsvalg

Danmark er medlem af EU og har 14 repræsentanter (medlemmer) i Europa-Parlamentet. Disse 14 danske medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP) bliver valgt af den danske befolkning ved valg til Europa-Parlamentet, der afholdes hvert 5. år.

Det næste Europa-Parlamentsvalg skal afholdes den 26. maj 2019.

Europa-Parlamentsvalget er et direkte valg

Valget til Europa-Parlamentet er et direkte valg. Det betyder, at det alene er den danske befolkning og ikke fx Folketinget, der beslutter, hvem der skal sidde som danske repræsentanter. Valget til Europa-Parlamentet er det eneste direkte valg i den Europæiske Union.

Hvem kan stemme?

Du har valgret (stemmeret) til Europa-Parlamentsvalg, hvis du:

 • har valgret til Folketinget (dvs. er dansk statsborger, er fyldt 18 år, har fast bopæl i Danmark og ikke er umyndig),
 • er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i en af de øvrige EU-medlemsstater,
 • er statsborger i en af de øvrige EU-medlemsstater, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark, eller
 • er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark.

Pr. 1. juli 2016 har personer, der er umyndige, fået ret til at stemme ved Europa-Parlamentsvalg.

Følgende personer har ikke valgret til Europa-Parlamentsvalg:
 • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c), og
 • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b).

Du må kun afgive din stemme til Europa-Parlamentsvalg i én medlemsstat. Hvis du ikke er dansk statsborger og bor i Danmark, og du vil stemme i valget i Danmark, må du derfor ikke samtidig stemme til valget i dit hjemland (eller nogen anden medlemsstat).

Danskere bosat i andre EU-lande kan godt stemme i Danmark

Er du dansk statsborger og bor du i et andet EU-land, kan du stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark den 26. maj 2019.

For at stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark skal du søge om at komme på valglisten. Ansøgningen skal indgives til Københavns Kommunes Folkeregister og skal være folkeregisteret i hænde senest tirsdag den 23. april 2019. Ansøgning kan tidligst indgives mandag den 26. november 2018 (6 måneder før valgdagen). Det anbefales at indsende ansøgningen så tidligt som muligt.

Du kan læse mere om valgret for danskere bosat i et andet EU-land på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside.

EU-borgere bosat i Danmark kan godt stemme og stille op til valget 

Hvis du er statsborger i et andet EU-land (EU-borger) med fast bopæl i Danmark, har du valgret til Europa-Parlamentsvalget i Danmark. Du har også ret til at stille op til valget i Danmark.

Du skal optages på valglisten

For at kunne stemme til valget skal du først optages på valglisten. Det skal du søge om i den kommune, hvor du bor.

Hvis du var optaget på valglisten i Danmark ved det seneste valg til Europa-Parlamentet i Danmark, er du automatisk optaget på valglisten til de efterfølgende Europa-Parlamentsvalg (medmindre du har anmodet om at blive slettet fra valglisten), og du behøver derfor ikke foretage dig noget, hvis du stadig gerne vil stemme i Danmark.

Hvis du vil slettes fra valglisten

Du kan anmode om at blive slettet af valglisten i Danmark, hvis du hellere vil stemme til valget i dit hjemland. Du kan anmode om at blive slettet fra valglisten på borger.dk, se nedenfor.

Vær opmærksom på, at hvis du er optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, kan du ikke samtidig stemme til valget i dit hjemland.

Du kan læse mere om Europa-Parlamentsvalg på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside.

Anmod om sletning af valglisten til Europa-Parlamentsvalg

Her kan du anmode om at blive slettet af valglisten til Europa-Parlamentsvalg.

Hvis du vil klage

Enhver vælger kan klage over et afholdt valg til Europa-Parlamentet, hvis man fx har mistanke om, at optællingen af stemmerne ikke er foregået korrekt. Klagen skal sendes til økonomi- og indenrigsministeren, men bliver afgjort af Folketinget.

Klagen skal være modtaget i Økonomi- og Indenrigsministeriet senest ugedagen efter valgdagen, dvs. søndag den 2. juni 2019.

Resultat EU-valg 2014 - Nordby

Resultat EU-valg 2014 - Sønderho

Resultat EU-valg 2009 - Nordby

Resultat EU-valg 2009 - Sønderho