Enhver skriftlig henvendelse til kommunen, hvad enten den er rettet til en forvaltning, et udvalg eller til byrådet, skal besvares skriftligt.
Henvendelsen besvares af den afdeling, hvortil den er sendt eller hvorunder den retteligt henhører.

Sendes en henvendelse videre til anden instans med kommunens påtegning, skal den, der har henvendt sig, have en kopi af påtegningen.
En henvendelse skal besvares inden for rimelig til.

Kan en henvendelse ikke færdigbehandles i løbet af 14 dage skal den, der har henvendt sig, have en bekræftelse på, at henvendelsen er modtaget og ligger til behandling.
Sager som har været forelagt byrådet eller de stående udvalg skal som hovedregel ekspederes dagen efter.

Det skal fremgå af svarskrivelsen, hvem der har truffet afgørelsen.

Sagsbehandlingstiden starter på det tidspunkt, hvor kommunen modtager en ansøgning og løber indtil afgørelsen er sendt til borgeren.

Du finder her en oversigt over sagsbehandlingstider fordelt på de forskellige afdelinger. 

En sag skal behandles hurtigst muligt. De sagsbehandlingsfrister, du finder her på siden er den tid, der længst må gå, til der er truffet en afgørelse.

Forudsætningen er, at sagen er fuldt belyst. 

Anmeldelsessager op til max 35 m2: 10 arbejdsdage
Tilladelse i forhold til bevarende lokalplan, der ikke kræver byggetilladelse: 10 arbejdsdage
Parcelhuse: 20 arbejdsdage
Sommerhuse: 20 arbejdsdage
Erhvervsbyggeri: 40 arbejdsdage

Ovennævnte sagsbehandlingstid forudsætter at alle nødvendige tilladelser foreligger.