1) Indledning
EU’s databeskyttelsesforordning samt den nye supplerende, danske databeskyttelseslov trådte i kraft, den 25. maj 2018.

Fanø Kommune leverer en række ydelser til borgerne og vi har brug for en række personoplysninger for at kunne udføre nødvendige og lovlige behandlinger. Disse behandlinger kan f.eks. være indsamling, registrering, opbevaring og brug af personoplysninger.

2) Typer af personoplysninger
Det vil i mange tilfælde være nødvendigt for Fanø Kommune at indhente oplysninger om dig, f.eks. hvis vi skal behandle en sag. Det kan være oplysninger fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre, såsom SKAT, BBR eller CPR-registret. Andre gange vil vi bede dig om oplysninger, når du henvender dig til os eller bruger en selvbetjeningsløsning.

Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig i forbindelse med behandling af din sag i kommunen. Det enkelte forvaltningsområde skal oplyse det til dig i forbindelse med sagsbehandlingen.

3) Det juridiske grundlag
Vi indhenter kun de oplysninger, som er nødvendige for at behandle din sag. Oftest fremgår det af lovgivningen, at vi som myndighed har lov til at behandle personoplysninger om dig, og hvilke oplysninger vi må indhente. I de tilfælde, hvor det ikke fremgår af lovgivningen, vil vi anmode om et samtykke fra dig.

Fanø Kommune skal administrere dine persondata i henhold til den nævnte EU persondataforordning samt den danske databeskyttelseslov

Når der indsamles og opbevares personoplysninger om dig, kan opbevaringstiden af disse variere alt efter, hvilket fagområde der er tale om og den tid, som sagen måtte tage. Opbevaringen af nogle oplysninger inden for visse fagområder kan være reguleret af andre nationale love eksempelvis arkivloven, planloven, serviceloven etc.

4) Dine rettigheder i henhold til persondataforordningen
Når behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket uden negative konsekvenser for dig. Dog påvirker det ikke behandlingen eller videregivelsen af personoplysninger forud for tilbagekaldelse af samtykket.

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder:

  • Retten til indsigt i dine personoplysninger
  • Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger
  • Retten til at få slettet personoplysninger
  • Retten til at få begrænset personoplysninger
  • Retten til dataportabilitet
  • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning.

Ønsker du at gøre brug af en eller flere af ovenstående rettigheder, kan du kontakte sagsbehandleren eller borgerservice.

Særligt vedrørende indsigelse
Du har ret til at - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), herunder profilering baseret på disse bestemmelser. Kommunen må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre Kommunen påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

5) Kontakt og klagemuligheder
Forordningen pålægger bl.a. kommunale myndigheder at udpege en databeskyttelsesrådgiver også kaldet DPO. Denne funktion er uafhængig og skal udføre uvildig rådgivning til de enkelte dataansvarlige, så organisationen efterlever gældende databeskyttelsesretlige regler.

Du kan kontakte Fanø Kommunes Databeskyttelsesrådgiver, hvis du er i tvivl om, hvorvidt Kommunen behandler dine persondata korrekt. DPO kan ikke hjælpe dig med faglige sagsbehandlinger eller de afgørelser, som her måtte træffes. I sådanne tilfælde skal du, som altid, kontakte sagsbehandleren.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet, hvis du ikke er enig i Kommunens afgørelser vedrørende dine rettigheder. Datatilsynet kan kontaktes via www.datatilsynet.dk

Fanø Kommunes Databeskyttelsesrådgiver:
Jan Vejvad Christensen
Telefon: 76 66 06 70
E-mail: bgjvc@fanoe.dk
Træffes tirsdag, onsdag og torsdag

Eksternt link: 
Den fulde ordlyd af EU persondataforordningen på dansk og engelsk samt databeskyttelsesloven kan findes via Datatilsynet. 

Generelt vedrørende links til fremmede websites på Fanø kommunes hjemmeside:

Disse sites overvåges ikke af Fanø Kommune og vi hæfter på ingen måder for indholdet på disse hjemmesider og må ikke betragtes som udgiver heraf.

Vi opfordrer til, at man nøje vurderer disse siders fortrolighedspolitik inden eventuel overdragelse af personlige oplysninger og vi accepterer intet ansvar, hvis der på nogen tænkelig måde lides tab eller skade ved overdragelse af personlige oplysninger til disse sites eller, hvis der forekommer anden anvendelse af disse sites, som fører til skade eller tab.