Dekorativ billede af Fanø Strandsø   Dekorativ billede af luftfoto over Fanø Strandsø  

Kom helt tæt på fuglelivet i søen inde bag den yderste klitrække ved Sønderho strand!

Sønderho Strandsø er et nyt udflugtsmål i Fanøs natur, hvor naturen kan opleves på nært hold og hvor formidlingen understøtter oplevelserne. Til publikum er der blevet etableret et fugleobservationsskjul i klitten. Man besøger stedet ved at parkere bil eller cykel på stranden og gå (ca. 200 m) på stien ind til observationsskjulet. I skjulet er der opsat en række plancher, som både fortæller om områdets historie og om den særlige natur, der er i og omkring søen. Skjulet er indrettet med bænke til ophold og låger i fronten, således at man kan observere fulgene i søen og på de to kunstige øer, som er blevet anlagt i søen. Et besøg i skjulet er målrettet hele familien og indeholder bl.a. små opgaver til børnene på plancherne.

Baggrunden for projektet Sønderho Strandsø

Afsættet for projektet er et ønske om at genetablere noget af den oprindelige ”våde” natur i klitlavningen, som naturligt forefindes bag den yderste klitrække. Sønderho Strandsø er skabt ved at lukke en kunstig grøft, der drænede klitlavningen for meget af dens vand. I dag holdes vandet tilbage og ledes længere sydpå, hvor det så løber ud over stranden. 

Strandsøer og vandhuller er naturligt forekommende inde i de lavninger, som opstår, når klitrækkerne skabes. Vandet siver langsomt ud gennem sandet og fylder de lavest liggende områder. Hermed skabes det ideelle habitat for en lang række fugle, insekter og planter. Forhåbningen er således at man via genskabelsen af en bl.a. også mere lysåben og varieret natur midt i lavningen og rørskoven bedre kan understøtte de hjemmehørende arter af planter og dyr. Målsætningen understøttes også af et større naturplejeprojekt, hvor området afgræsses med dyr.

I 1950’erne blev der på stedet forsøgt anlagt nogle ørreddamme. Dette projekt kuldsejlede dog efter få år, og efterlod blandt andet en række vandhuller og uddybninger til et vandreservoir i området. Sporene efter ørreddammene kan stadig opleves i området, og ses tydeligt på luftfotos.

Luftfoto fra 1961 taget over arealet, hvor Fanø Strandsø ligger nu
Foto: 1961

I 2010’erne udtænkte lokale grønne ildsjælde ideen om en strandsø med et klitskjul på samme sted, som nu var groet til i rørskov og krat. Projektet skulle gennem en lang række godkendelser fra fredningen og naturbeskyttelsen, før man endelig i 2014 kunne etablere og åbne projektet for offentligheden.

Et godt samarbejde

Projektet er endeligt et forbilledligt eksempel på et godt samarbejde mellem frivillige kræfter og foreninger, Nationalpark Vadehavet, myndigheder, kommuner og fonde.

Projektet er blevet understøttet økonomisk af Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsen, Fanø Kommune, Friluftsrådet, LAG og 15. Juni Fonden.

Fakta

  • Samlet budget 1.9 mio. kr. inkl. anlæg af fugleobservationsskjul.
  • Naturen i området er fredet og beskyttet efter naturbeskyttelsesloven og Natura 2000.
  • Flere arter i området er på listen over sjældne dyre-og plantearter under Natura 2000, herunder Strandtudsen og Rørdrummen.