Dekorativ billede af sejlrenden til Sønderho

Projektet Sønderho Havn har stået på siden 2008, hvor der lokalt i Sønderho blev stiftet en forening, som skulle forsøge at få skaffet en tilladelse samt finansieringen til genetableringen af Sønderho Havn.

Sønderho Havn har altid været en naturhavn, hvor småbåde har kunnet ligge for svaj i tidevandsrenden (Dybet)ud for Sønderho. I 1980’erne begyndte denne tidevandsrende desværre at sande til, og landskabet har siden forandret sig meget. Det nye projekt handler således om at genskabe et naturligt anløb og dermed den naturhavn, som hører til Sønderho. Det drejer sig ikke om at etablere hverken lystbådehavn eller en marina.

Sejladsen til og fra Sønderho gennem Vadehavet har dybe historiske rødder, og har præget livet og lokalsamfundet i Sønderho siden 1700 tallet.

Projektet vurderes at kunne få stor positiv indvirkning på turisme og bosætning i Sønderho.

I 2008 indgik Fanø Byråd en aftale med foreningen bag projektet om, at Fanø Kommune står bag projektet, og understøtter dette medarbejderressourcer ifm. projektbeskrivelser, myndighedsansøgninger og fundraising, samt med økonomi- og projektledelse. Forarbejdet i form af undersøgelser og den efterfølgende drift af havnen varetages alene af foreningen.

Denne samarbejdsaftale blev fornyet i 2016, hvilket betyder at Fanø Kommune påtager sig at være bygherre, såfremt projektet kan gennemføres.

Det er dermed også Fanø Kommune, der som bygherre har indsendt ansøgningen til Kystdirektoratet vedr. de nødvendige tilladelser/dispensationer til projektet.

Foreningen Sønderho har gennem årene primært arbejdet på at forberede en ansøgning til den statslige myndighed i Kystdirektoratet om en tilladelse til at grave/uddybe en sejlrende, som igen vil gøre det muligt at indsejle Sønderho.

Udfordringen har bl.a. været at finde en løsning, som ikke vil sande til.

Løsningen er kort fortalt, at uddybe de eksisterende tidevandsrender Slagters Lo og Dybet, som er delvist tilsandede. Renderne skal uddybes og gøres bredere for at de kan fungere som sejlrender og for tidevandet naturligt kan gennemskylle dem og derved holde fri dem for tilsandingen.

Foreningen vurderer selv, at man indtil nu har brugt 650.000 kr. alene på forundersøgelser til projektet. Senest har foreningen fået færdiggjort den VVM Hovedrapport, som samler alle forundersøgelser og konsekvensvurderinger, som en myndighedsbehandling hos Kysdirektoratet kræver. Pengene til forundersøgelserne er fundet ved fonde og private bidrag, samt ved en stor frivillig arbejdsindsats.

Fanø Kommune har den 30. juni 2016, fremsendt den endelige ansøgning om tilladelse hos Kystdirektoratet til uddybning af de delvist tilsandede tidevandsrender Slagters Lo og Dybet. Fanø Kommune ansøger om en 10-årig tilladelse til denne uddybning for at kunne følge projektet inden man igen tager stilling til fremtiden for Sønderho Havn.

VVM Hovedrapporten, som man kan finde link til i nedenstående, indeholder en beskrivelse af naturtyper, fugle og havpattedyr i området. Desuden indeholder rapporten en vurdering af miljøpåvirkningerne i forbindelse med projektet.

Rapporten konkluderer, at der ikke vil være nogen skadelige virkninger for miljø og natur, hvis projektet gennemføres.

Kystdirektoratet meddelte tilladelse til projektet i januar 2017. Danmarks Naturfredningsforening indsendte en klage over Kystdirektoratets sagsbehandlingen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagenævnet afviste klagen i november 2017.

Sønderho Havn Støtteforening er gået i gang med fundraising til projektet, som er opdelt i 2 etaper:

  • Uddybning af sejlrenden til Sønderho (budget 4,2 mio kr)
  • Uddybning af havnebassinet og formidling af UNESCO verdensarven (budget 1,8 mio kr).

Til første etape (2018/19) er der per november 2018 indsamlet 2,5 mio kr. resten forventes indsamlet i løbet af 2018.

Efter indbudt licitation har Fanø Kommune indgået kontrakt med Nr. Nebel Entreprenørforretning om udførelse af uddybningen. Arbejdet med etape 1 blev sat i gang i november 2018 og forventes afsluttet i foråret 2019.

Foreningen bag projektet er begyndt med næste fase, som handler om at finde pengene via fundraising til at realiseret projektet.

Foto af havneprojekt for Sønderho havn og indsejling
Kort over den planlagte uddybede sejlrende ved Sønderho