Natura 2000 er et europæisk netværk af beskyttede naturområder. Netværket omfatter både habitatområder, der er udlagt for at beskytte naturtyper og særlige arter, og fuglebeskyttelsesområder, der skal beskytte en række træk- og ynglefugle.

Fanø er en næsten 20 km lang Vadehavsø, og i fuglebeskyttelsesområdet på øen findes klitter, klitlavninger, klitheder, kærområder og vidtstrakte strandenge. Langs østkysten desuden tagrørssumpe, og inde på øen flere nåletræsbevoksninger. Natura 2000-området har en samlet størrelse på 4.439 ha.

Fanø Kommunes webkort kan du se et kort over Natura 2000-områderne.

Naturpleje

Fanø kommune og Esbjerg Kommune har udarbejdet en Natura 2000-handleplan for perioden 2016-2021. Handleplanen berører udelukkende arealer beliggende i Natura 2000-områder, og beskriver i overordnede træk den indsats, som forventes gennemført i perioden 2016-2021.

Læs handleplanen for Natura 2000-områderne på Fanø og om de statslige Natura 2000-planer herunder.