Billedresultat for kørselsordninger

Fanø Kommune administrerer flere kørselsordninger.

Herunder kan du se hvor du skal henvende dig for at lave aftale om befordring og hvem der kan benytte ordningerne.

Der tilstræbes samkørsel ved alle former for befordring, så vognen har ofte andre med på turen.

Det er vigtigt, at du har kontaktet Visitationen, inden du tager til fastlandet, hvis du forventer, at Fanø Kommune betaler din befordring

Fanø Kommune har indgået aftale med Esbjerg Taxa Busser A/S om visiteret kørsel til:

 • Lægehuset Fanø

 • Sundhedshuset i forbindelse med træning

 • Plejecenteret i forbindelse med Daghjem

 • Speciallæge i Esbjerg

 

Hvem er omfattet af ordningen?
Folke- og førtidspensionister, som af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler.  
Ordningen kræver et befordringsbevis, som ansøges hos visitationen, Sundhedshuset, Fanø Kommune.

Hvor skal du bestille transporten?
Hvis du er bevilget et befordringsbevis, skal du ringe til Fanø Kommune på
tlf. 24 87 19 68.

Egenbetaling:
Ingen.

Bemærkninger
Til borgere der ikke er omfattet af ordningen, men er folke- og førtidspensionist:

Ved akut opstået behov for lægehjælp, er det lægens vurdering af din tilstand, der afgør, om du vederlagsfrit kan få befordring. Er dette tilfældet, skal du ringe på tlf. 24 87 19 68.

Hvem er omfattet af ordningen?
Folke- og førtidspensionister, som af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler.

Der ydes kun transport til nærmeste speciallæge.

Hvor skal du bestille transporten?
Kontakt visitationen, Fanø Kommune, tlf. 76 66 08 66.

Visitationen vil sammen med dig finde frem til billigst forsvarlige befordring.

Egenbetaling:
Ingen.

Hvem er omfattet af ordningen?
Folke- og førtidspensionister, hvor sygehuset vurderer, at du af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler.

Ikke-pensionister, hvor afstanden mellem bopæl og sygehus overstiger 50 km.

Hvor skal du bestille transporten?
Transport bestilles på Region Syddanmarks fælles tlf. 70 11 31 11.

Egenbetaling:
Ingen.

Hvem er omfattet af ordningen?
Personer, der har behov for hjælpemidlet og som af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler.

Hvor skal du bestille transporten?

Kontakt visitationen, Fanø Kommune, tlf. 76 66 08 66.
Visitationen vil sammen med dig finde frem til billigst forsvarlige befordring.

Egenbetaling:
Ingen.

Bemærkninger:
Ordningen kan kun bruges i forbindelse med bevilling, afprøvning og justering af hjælpemidlet, ikke til vedligeholdelse og efterjustering.

Hvem er omfattet af ordningen?
Personer, der er bevilget træning efter Servicelovens § 86 og som ikke har mulighed for at transportere sig på el-køretøj, i bil eller på cykel og hvor gangdistancen er begrænset. Bevilling af befordring sker ud fra en konkret og individuel vurdering, og vurderes løbende af terapeuten.

Hvor skal du bestille transporten?
Aftales med terapeuterne, tlf. 76 66 08 72

Egenbetaling:
Kr. 26.- hver vej (2018-niveau).

Bemærkninger:
Afbud til træningen meldes til terapeuterne. De afbestiller transporten.

Hvem er omfattet af ordningen?
Personer, der har en almen genoptræningsplan fra sygehuset efter Sundhedslovens § 140 og som samtidig opfylder én af følgende betingelser:

 • Folke- og førtidspensionister

 • Personer, hvis tilstand udelukker befordring med offentlig transport

Bevilling af befordring sker ud fra en konkret og individuel vurdering, og vurderes løbende af terapeuten.

Hvor skal du bestille transporten?
Aftales med terapeuterne, tlf. 76 66 08 72

Egenbetaling:
Ingen.

Bemærkninger
Afbud til træningen meldes til terapeuterne. De afbestiller transporten.

(f.eks. hjerterehabilitering, svær KOL-hold)

Hvem er omfattet af ordningen?
Personer, der har en specialiseret genoptræningsplan fra sygehuset efter Sundhedslovens § 140 og som samtidig opfylder én af følgende betingelser:

 • Folke- og førtidspensionister

 • Ikke-pensionister, hvor afstanden mellem bopæl og genoptræningssted overstiger 50 km.

 • Personer, hvis tilstand udelukker befordring med offentlig transport

Hvor skal du bestille transporten?
Kontakt visitationen, Fanø Kommune, tlf. 76 66 08 66.

Visitationen vil sammen med dig finde frem til billigst forsvarlige befordring.

Egenbetaling:
Ingen.

Hvem er omfattet af ordningen?
Personer, der er visiteret til Dagcenter og som ikke har mulighed for at transportere sig på el-køretøj, i bil eller på cykel og hvor gangdistancen er begrænset. Bevilling af befordring sker ud fra en konkret og individuel vurdering.

Hvor skal du bestille transporten?
Aftales med Dagcenter, tlf. 76 66 08 52

Egenbetaling:
Kr. 26.- hver vej (2018-niveau).

Bemærkninger
Husk at melde afbud til Dagcentret, hvis du en dag ikke kan komme. De afbestiller transporten.

Hvem er omfattet af ordningen?

For at søge om optagelse i ordningen, skal du være fyldt 18 år og have fast bopæl i Fanø Kommune.

Du skal være svært bevægelseshæmmet og ude af stand til at benytte dig af offentlige transportmidler. Årsagen til, at du ikke kan benytte offentlige transportmidler, skal være et længerevarende fysisk handicap (minimum 12 måneder):

 • Du er kørestolsbruger eller har ganghjælpemidler, som f.eks krykker, rollator eller gangstativ
 • Du er blind eller svagtseende, hvor synet er nedsat til 6/60 eller derunder. Synsnedsættelsen skal dokumenteres af en øjenlæge.

Kørslen benyttes til fritidsformål f.eks. fritidsinteresser, venner/familie, tandlæge, frisør, psykolog og lignende.

Du skal visiteres til ordningen. Kontakt visitationen, Sundhedshuset, tlf. 76 66 08 66 hverdage mellem kl. 8-10.

Hvor skal du bestille transporten?

Efter visitation bestilles transporten hos Kørselskontoret, tlf. 24 87 19 68, i Rådhusets åbningstider. Kørslen skal bestilles minimum 3 timer inden afhentning og højest 14 dage før.

 

Egenbetaling

En del af udgiften til handicapkørsel skal du selv betale. Det koster minimum 35,- kr. pr. tur, og kilometerprisen er fra kl. 6.00 til midnat 3,- kr., og fra midnat til kl.6 er den 6.- kr.

Der kan køres 104 ture pr. år.

Når du bestiller turen, får du at vide, hvad din egenbetaling vil være.

Bemærkninger

Handicapkørsel kan ikke benyttes, hvis kørslen er dækket af anden lovgivning eksempelvis de ordninger, der er nævnt i Fanø Kommunes folder om befordring. Lang afstand til busstoppested berettiger ikke til handicapkørsel.


Eventuel afbestilling på tlf. 2487 1968 eller uden for kørselskontorets åbningstider, tlf. 7514 4500 hos Esbjerg Taxa med oplysning om at der er tale om Handicapkørsel for Fanø Kommune.

 

Hvem er omfattet af ordningen?
Personer, der er bevilget vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedslovens § 140a.

Personer, der vurderes ikke at kunne transportere sig selv, tilbydes befordring til vederlagsfri fysioterapi.

Borgeren vælger om træningen foregår hos fysioterapeut i praksissektoren eller i Sundhedshuset af Fanø Kommunes fysioterapeuter. Der ydes befordring ud fra en konkret og individuel vurdering i Fanø Kommunes visitation, evt. suppleret med en test ved Fanø Kommunes fysioterapeuter.

Der ydes dog kun befordring til nærmeste privatpraktiserende fysioterapeut under sygesikringen.

Hvor skal du bestille transporten?
Du skal visiteres til ordningen. Kontakt visitationen, Sundhedshuset, tlf. 76 66 08 66.

Egenbetaling
Kr. 26.- hver vej (2018-niveau).

Folder vedr. befordring

Ansøgningsskema til befordringsbevis